Advies over het besluit betreffende de lokale diensteneconomie

Advies over het besluit betreffende de lokale diensteneconomie

Het advies over het besluit op de lokale diensteneconomie stelt dat de oefening om duurzame tewerkstelling enerzijds en doorstroom- en doorgroeimogelijk-heden anderzijds met elkaar te verzoenen én ook de toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te garanderen, moeilijk blijft. Het al dan niet aanvullend karakter van een concrete activiteit wordt vaak heel verschillend gepercipieerd en er dient rekening gehouden te worden met de sectorale dimensie. Op het vlak van de financiering blijft de bezorgdheid dat de dienstverlening op een kostendekkende en continue manier kan verzekerd worden, met een correcte prijszetting. Er is nood aan een verdere uitklaring van de éénloketfinanciering, met name voor projecten met cofinanciering uit andere beleidsdomeinen.