Advies minimumlevering aardgas

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreft de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode

De SERV apprecieert de intentie om snel een oplossing uit te werken voor gezinnen die in de winter zonder gaslevering dreigen te vallen. De raad ziet de voorgestelde regeling als een "nood"oplossing op korte termijn om de komende winterperiode te overbruggen. Hij formuleert in zijn advies een aantal suggesties om de effectiviteit en de efficiëntie van de voorgestelde regeling te verbeteren. Op langere termijn moet de maatregel grondig geëvalueerd worden. Dit moet gebeuren in het kader van de geplande evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen voor elektriciteit en aardgas. De SERV pleit ervoor om deze evaluatie ruim open te trekken en andere beleidsdomeinen en departementen zoals welzijn, wonen en sociale economie erbij te betrekken. Tevens is er nood aan een tijdige en intensieve betrokkenheid van doelgroepen bij deze evaluatie.