Advies i.v.m. het voorstel van decreet betreffende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

Advies i.v.m. het voorstel van decreet betreffende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

Het voorstel van decreet beoogt de omzetting in Vlaamse regelgeving van de recente Europese Richtlijnen inzake gelijke behandeling en non-discriminatie (29 juni 2000 en 27 november 2000).  Ondertussen wordt op federaal niveau eenzelfde initiatief genomen (wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding). De omzetting van deze richtlijnen dienen zich te richten tot de Vlaamse materies, namelijk tot de gelijke behandeling inzake alle arbeidsmarktvoorzieningen, inclusief de beroepsopleiding en beroepskeuzeoriëntering enerzijds en anderzijds de gelijke behandeling in de arbeidsverhoudingen die onder de Vlaamse bevoegdheid vallen.