Advies betreffende het Vlaams actieplan werkloosheidsvallen 2007

Advies betreffende het Vlaams actieplan werkloosheidsvallen 2007

In de maand mei legde de Vlaamse Regering de nota ‘Vlaams Actieplan Werkloosheidsvallen 2007’ ter advies voor aan de SERV. Hiermee werd uitvoering gegeven aan het Meerbanenplan 2006. De voorgelegde nota is voor de sociale partners echter eerder een beschrijving van de stand van zaken dan een echt actieplan. De SERV blijft dan ook vragende partij voor een uitgewerkt actieplan en beidt aan om hieromtrent mee na te denken. In het advies geven sociale partners voor meerdere domeinen zoals inkomen, kinderopvang, mobilteit, handicap en ziekte aan welke zaken relevant zijn voor het actieplan.