Advies alternerend leren

Advies alternerend leren

Via deze aanbeveling willen de interprofessionele partners naar het beleid toe de knelpunten in het alternerend leren aangeven - meer in het bijzonder het alternerend leren voor deeltijds leerplichtigen- en een aantal voorstellen formuleren ter versterking. Het buitengewoon secundair onderwijs wordt hier omwille van de specificiteit van de problematiek buiten beschouwing gelaten. In deze anbeveling wordt ook niet dieper ingegaan op de uitdagingen in het hoger onderwijs. Ook in dit onderwijsniveau moet het alternerend leren als volwaardige leertrajectvorm worden erkend.