Visienota digitalisering en robotisering

    De transitie naar een digitale samenleving: aanzet voor een integrale beleidsagenda

    De Vlaamse sociale partners willen met deze visienota maximaal inspelen op de kansen en uitdagingen van de digitalisering voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen. De digitalisering leidt immers tot nieuwe kansen voor groei, jobs, welzijn en duurzaamheid. Naast kansen zijn er echter ook talrijke uitdagingen, voor het onderwijs, de arbeidsmarkt, het economisch beleid, de sociale rechtvaardigheid en het functioneren van overheden. De digitalisering vergroot de al bestaande uitdagingen, maar reikt tegelijk ook nieuwe mogelijkheden aan om ze aan te pakken.

    Onze bestaande instituties (beleidsinstrumenten, structuren, praktijken) zijn echter niet altijd aangepast aan het digitale tijdperk dat voor ons ligt. Bovendien wordt nog vaak te traag of ondoordacht gereageerd op de ontwikkelingen in de praktijk. Dat zorgt voor onduidelijkheid, belemmeringen, gemiste kansen en een ongelijk speelveld.

    Om deze transitie in goede banen te leiden, is er volgens de Vlaamse sociale partners nood aan een geïntegreerde, coherente en gecoördineerde beleidsagenda. In tegenstelling tot veel andere regio’s en landen, heeft Vlaanderen die nog niet. De SERV geeft daartoe de aanzet met een eigen visienota. De nota bevat vijftig belangrijke bouwstenen voor de gewenste integrale agenda. Ze geven in grote lijnen aan waarop er moet gewerkt worden (wat er moet gebeuren). De verdere concretisering (hoe dat moet gebeuren) gebeurt tegen het einde van maart in de vorm van beleidsrichtingen en acties voor een selectie van prioritaire werkterreinen.