18/01/2016

mensen van verschillende leeftijden en nationaliteitMet de nieuwe horizontale gelijkekansen- en integratiebeleidsplannen 2015-2019 zet de Vlaamse Regering haar algemene doelstellingen om in concrete acties per beleidsdomein. De Commissie Diversiteit vindt dit goed, want er is duidelijk nood aan een ambitieus plan dat inzet op integratie, gelijke kansen en volwaardige participatie voor iedereen. De commissie wil de plannen echter verder verrijken en bijsturen. Zo zouden de voorliggende plannen aan kracht winnen door ze in één sterk transversaal plan te laten samensmelten. Het is positief dat elk beleidsdomein dezelfde strategische en operationele doelstellingen moet realiseren, maar de doorvertaling naar concrete acties blijft te vaak een opsomming van bestaande en losstaande beleidsinitiatieven. Voor teveel acties is onduidelijk op welke manier ze zullen bijdragen aan de vooropgestelde doelstelling. Ook geven verschillende beleidsdomeinen blijk van geen of onvoldoende engagement door geen enkele actie te formuleren.

Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.

De commissie komt voort uit de akkoorden die in 2002 en 2003 gesloten werden tussen de sociale partners, de kansengroepen en de overheid, de zogenaamde Platformteksten.

In het nieuwe SERV-decreet dat op 1 januari 2009 in werking  is getreden, is de Commissie Diversiteit met haar drieledige structuur (werkgevers-, werknemers- en kansengroepenorganisaties) wettelijk verankerd.

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie