26/10/2015

verkeersbord voorbehouden voor gehandicaptenWerknemers met een arbeidshandicap vormen duidelijk een erg kwetsbare groep op het vlak van werkbaar werk. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, een grootschalige enquĂȘte die om de drie jaar de kwaliteit van jobs bij Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers meet. Bijna vier op de tien werknemers met een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of ziekte hebben werkbaar werk. Dat wijkt sterk af van de werkbaarheidscijfers voor werknemers zonder arbeidshandicap waar bijna zes werknemers op de tien werkbaar werk hebben. Bij werknemers met een zware arbeidshandicap ligt het aandeel met werkbaar werk nog lager. De Commissie Diversiteit pleit voor een structurele ondersteuning van deze groep om hen aan werkbaar werk te helpen. Daarnaast vragen de sociale partners en kansengroepen aandacht voor het hoge pestgedrag ten aanzien van mensen met een arbeidshandicap. Ook een goede monitoring van deze doelgroep is nodig.

Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.

De commissie komt voort uit de akkoorden die in 2002 en 2003 gesloten werden tussen de sociale partners, de kansengroepen en de overheid, de zogenaamde Platformteksten.

In het nieuwe SERV-decreet dat op 1 januari 2009 in werking  is getreden, is de Commissie Diversiteit met haar drieledige structuur (werkgevers-, werknemers- en kansengroepenorganisaties) wettelijk verankerd.

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie