Advies voorontwerp van besluit houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van Technologie Transfer door Instellingen van Hoger Onderwijs

    Advies voorontwerp van besluit houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van Technologie Transfer door Instellingen van Hoger Onderwijs

    Op 5 november werd de SERV om spoedadvies gevraagd over bovengenoemd voorontwerp van besluit. Over het algemeen wordt de oprichting van het TETRA-fonds door de raad als een positief initiatief beschouwd. De essentiële doelstellingen en modaliteiten en de opgedane ervaring en expertise van het HOBU-fonds worden overgenomen en tevens wordt ingespeeld op het hervormingsproces van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Ook de inpassing van het TETRA-fonds in het globale Technologisch Innovatiebeleid vindt de raad positief. Evenwel wijst de raad erop dat de invalshoek van de technologische innovatie te beperkt is en is hij van oordeel dat het programma Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek zo snel mogelijk moet geconcretsiseerd en geoperationaliseerd worden.

    Thema's en trefwoorden