Advies over het voorontwerp van decreet betreffende eindtermen, in het secundair onderwijs

    Advies over het voorontwerp van decreet betreffende eindtermen, de ontwikkelingsdoelen, de basiscompetenties en de vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs

    Het advies van de SERV gaat in op volgende punten uit het voorontwerp van decreet : - basiscompetenties, met name artikel 4; - het toepassingsgebied; - het onderwijs sociale promotie; - de samenstelling van de commissie die vragen tot afwijking moet beoordelen. In dit advies bevestigen de Vlaamse sociale partners hun bekommernis om een goede afstemming onderwijs-arbeidsmarkt. Zij zien in dit voorontwerpdecreet een hefboom om de basiscompetenties te baseren op de binnen de SERV gemaakte beroepsprofielen. De sociale partners willen zich ook engageren om in onderling overleg een realistische planning en haalbare timing voor de opstelling van de beroepsprofielen binnen de voorgestelde termijn uit te werken.

    Thema's en trefwoorden