Advies besluiten EVC-GKK

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Vlaams minister van Onderwijs
Philippe Muyters
Hilde Crevits
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet, betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties/ Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van ... betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader/ Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de aanvraagprocedure, vermeld in artikel 5, §2, van het decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader, tot bepaling van de verdere modaliteiten van het kwaliteitstoezicht, vermeld in artikel 6, vierde lid, van het voormelde decreet, tot oprichting van de commissies, vermeld in artikel 6, vijfde en zesde lid, van het voormelde decreet en tot bepaling van het model van het bewijs van beroepskwalificatie, deelkwalificatie en competenties en de nadere modaliteiten, vermeld in artikel 9, §1, tweede lid, van het voormelde decreet [Citeeropschrift: “Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van xxx”]