Advies wijzigingsdecreet NT2

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs in functie van het hertekende inburgeringsbeleid

De SERV behandelde deze adviesvraag binnen de Commissie Diversiteit. Maatregelen binnen het
integratie- en inburgeringsbeleid moeten voor de commissie de arbeidsmarktintegratie van
nieuwkomers versterken. In dat opzicht is het goed dat er wordt ingezet op het versterken van
het verwerven van de Nederlandse taal. Tegelijkertijd heeft de commissie enkele prioritaire
aanbevelingen en bedenkingen.