Advies naar een duurzame inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt

advies op eigen initiatief

Zowel personen met een migratieachtergrond als personen met een arbeidsbeperking kennen een structureel kwetsbare positie op de Vlaamse arbeidsmarkt. De Commissie Diversiteit formuleerde eerder de actielijst migratieachtergrond (2019) en de actielijst arbeidsbeperking 2030 (2021) om de arbeidsmarktparticipatie van deze groepen duurzaam te verhogen. Ook het VESOC-werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee bevat 40 maatregelen om een inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren en tegelijkertijd de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Dit advies focust op het eind van de huidige legislatuur 2019-2024: Welke prioritaire acties zijn nodig om tegen 2024 belangrijke stappen te zetten naar een meer inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt? En meer specifiek: een meer evenredige arbeidsparticipatie van personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidsbeperking. De Vlaamse sociale partners, LEVL en Handicap & Arbeid formuleren prioritaire acties binnen 9 grote domeinen, met name:

  1. bouw een resultaatsgericht en inclusief activeringsbeleid uit met gepaste ondersteuning en toeleiding naar werk,
  2. werk een opleidingsgarantie en doorgedreven opleidingsbeleid voor personen uit de kansengroepen uit,
  3. werk samen met de sociale partners aan inclusieve werkvloeren,
  4. zet versterkt in op leren van het Nederlands voor anderstaligen met focus op de werkvloer,
  5. werk een concreet actieplan uit om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met een migratieachtergrond duurzaam te verhogen,
  6. zet in op een sterk individueel maatwerk,
  7. zet in op een significante vooruitgang op de diverse aspecten van werkbaar werk voor personen met een arbeidsbeperking,
  8. bestrijd arbeidsgerelateerde discriminatie en zet consequent in op non-discriminatie bij de bemiddeling en begeleiding door VDAB en partners,
  9. stimuleer de sectoren om binnen de addenda non-discriminatie en inclusie voldoende aandacht te hebben voor acties rond personen uit alle kansengroepen.