Ondernemingsenquête

  Project status
  Lopend

  In welke mate worden nieuwe vormen van arbeidsorganisatie ingevoerd, hoe en hoeveel wordt er geïnnoveerd en welke trends tekenen zich af in onze ondernemingen en organisaties? Dat onderzoeken we in de Ondernemingsenquête.

  Het onderzoek wil cijfers brengen over de feitelijke ontwikkelingen in organisaties in een langer tijdsperspectief. Dit onderzoek wordt al sinds 1998 driejaarlijks telefonisch afgenomen (voorheen heette het ‘TOA’ of Technologie, Organisatie en Arbeid enquête, later ‘IOA’ of Innovatie, organisatie en inzet van Arbeid enquête). Op basis van een selectie van items uit deze enquête wordt sinds 2011 ook de ICO2020 berekend, de Indicator voor Competentiegerichte Ondernemingen.

  Wat onderzoeken we?

  In de ondernemingsenquête 2018 zitten een aantal basisvragen die een breed spectrum van organisatiepraktijken bestrijken, zoals opleiding, competentiebeleid, werkoverleg, teamwerk en een uitgebreid luik over samenwerking en innovatie op het vlak van product, logistiek, werkprocessen en technologie.

  Daarnaast zijn in deze editie vragen opgenomen over digitalisering, circulaire economie en de innovatieve arbeidsorganisatie. 

  Werkwijze

  De enquête wordt driejaarlijks telefonisch afgenomen bij een representatieve steekproef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Het gaat om bedrijven en organisaties met minstens één werknemer, uit alle sectoren, inbegrepen het onderwijs, de overheid en de social profit.

  De respondenten zijn de personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders. De interviews gebeuren aan de hand van een volledig gesloten vragenlijst. De steekproeven zijn gestratificeerd naar sector (industrie inclusief primaire sector, diensten, bouw en quartaire sector) en grootte. De gegevens worden achteraf gewogen voor de totaalcijfers. Voor elke editie wordt een nieuwe steekproef getrokken.

  Timing

  De vragenlijst wordt afgenomen in februari en maart 2018. De resultaten worden in verschillende rapporten gepubliceerd. Het eerste rapport gaat over de ICO 2020 en het innovatiecijfer (november 2018). De volgende rapporten gaan over digitalisering, circulaire economie en de innovatieve arbeidsorganisatie.

  ICO 2020

  In het Pact 2020 kwamen de Vlaamse Regering en de sociale partners overeen dat meer bedrijven tegen 2020 een strategisch competentiebeleid zouden voeren. Via de Ondernemingsenquête van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid wordt deze doelstelling gemonitord. Bedrijven halen de ICO 2020-score als ze minstens aan de helft van de afgesproken criteria voldoen. Deze criteria zijn o.a. opleiding voor minstens de helft van het personeel, competentieprofielen gebruiken voor selectie, vorming of taakverdeling, loopbaanontwikkelingsplannen, personeel benutten als bron van innovatie, teamwerk, jobrotatie … 

  55 % van de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen met tien of meer werknemers is competentiegericht. Dat is een stuk beter dan in 2014, toen slechts 40% van de bedrijven en organisaties de ICO 2020-score (Indicator Competentiegerichte Ondernemingen) behaalde. De toename zet zich door in alle sectoren en zowel in kleine als grote bedrijven. Als deze positieve evolutie aanhoudt, zal de doelstelling uit het Pact 2020 tussen Vlaamse Regering en sociale partners om bedrijven aan te zetten tot een meer strategisch competentiebeleid gehaald worden.