Tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap

Analyse op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2016

Drie op de vier (74,4%)  ondernemers zijn tevreden met hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. Dit is een lichte vooruitgang ten opzichte van de nulmeting in 2007. Toen bedroeg dit aandeel 72,6%. Dat blijkt uit de gegevens van de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid van 2016.

Vrouwen minder tevreden dan mannen over hun keuze

Meer mannen dan vrouwen staan achter hun keuze voor het statuut van zelfstandige ondernemer. De kloof tussen beiden wordt groter. Terwijl de tevredenheidscore voor de vrouwen stabiel blijft, neemt deze voor de mannen toe.

Ook tussen sectoren zijn de verschillen groot. De intellectuele diensten (bv. makelaars, consultants, immobiliën, ICT-dienstverlening) hebben met een aandeel van 85,1% de hoogste tevredenheidsscore. Het laagste aandeel vinden we bij de horeca en de landbouw met respectievelijk 59,6% en 68,5% van de zelfstandige ondernemers die tevreden zijn met hun keuze.

Zelfstandige ondernemers zijn het meest tevreden over hun interne en externe contacten
De werkbaarheidsmonitor peilde ook naar de tevredenheid over een aantal aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. De resultaten hiervan zijn weerge-geven in onderstaande figuur.

Met meer dan drie op vier zijn de zelfstandige ondernemers het meest tevreden over hun interne en externe relaties (personeel, samenwerking vennoot of partner, leveranciers, klanten). Voor klantencontacten loopt dit aandeel zelfs op tot iets meer dan  90%.

Het aandeel van de zelfstandige ondernemers dat tevreden is over de werktijden en de financieel-economisch aspecten ligt net boven de helft. 55,9% is tevreden met de werktijden, 51,7% met het inkomen, 52,6% met de mogelijkheid om financiering te bekomen, 50,4% met de financieel-economische toestand van hun onderneming.

Minder dan twee op de tien zelfstandige ondernemers is tevreden over de contacten met de overheidsadministratie (19%) of de sociale bescherming (18,1%).

Enkele andere opmerkelijke gegevens uit het onderzoeksrapport:

  • Het aandeel dat tevreden is over de financieel economische aspecten (inkomen, mogelijkheid tot financiering en financieel-economische toestand) is sinds 2013 gestegen. Enkel voor de mogelijkheid tot het bekomen van financiering is het niveau van de nulmeting (2007) nog niet opnieuw bereikt.
  • Vooral bij de landbouw, handel, horeca en kort- en middengeschoolden zien we een opvallend lage score voor tevredenheid over financieel economische aspecten.
  • Het aandeel tevredenen over de sociale bescherming is in de periode 2007-2013 toegenomen van 15,1% tot 18,1%. Het aandeel tevredenen over de contacten met de overheidsadministratie daarentegen is in dezelfde periode gedaald van 21,6% naar 19%.
  • Van de zelfstandige ondernemers die tevreden terugblikken op hun keuze acht 77,3% zich in staat hun werk voort te zetten tot het pensioen. Bij degenen die ontevreden zijn over hun keuze, is dat slechts 37,3%.
  • 84,2% van de zelfstandige ondernemers met werkbaar (kwaliteitsvol) werk is tevreden over hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. Dit aandeel daalt tot 64,5% voor de zelfstandige ondernemers die geen werkbaar werk hebben.