Advies werkbaarheidscheques verlenging

advies op eigen initiatief

In mei 2019 lanceerde de Vlaamse regering het instrument ‘de werkbaarheidscheque’ en dit voor een periode van drie jaar. Later werd echter beslist om de oproep maar tot en met 6 december 2019 open te stellen. Een periode van zeven maanden, vakantie inbegrepen, is volgens de SERV te kort om een substantieel aantal bedrijven te bereiken. Ook is deze periode te kort om meerdere aanvragen te kunnen indienen en dus verder te gaan dan enkel het uitvoeren van een meting of scan. Bovendien hebben bedrijven wel degelijk behoefte aan ondersteuning op het vlak van werkbaar werk. In dit advies op eigen initiatief pleit de SERV dan ook voor een snelle verlenging van het instrument, om meer ondernemingen te bereiken én om er voor te zorgen dat de trajecten rond werkbaar werk die de afgelopen maanden in gang werden gezet worden gecontinueerd.

Om te waarborgen dat er via dit instrument effectief een versnelling hoger wordt geschakeld op het vlak van werkbaar werk, stelt de SERV ook vier concrete aanpassingen voor, dit op basis van feedback van sectoren/ondernemingen en rekening houdend met eerdere afspraken.

  • De werkbaarheidscheque ook openstellen voor het uitrollen van acties. Deze acties moeten worden geformuleerd en uitgerold in navolging van het resultaat van een eerder uitgevoerde scan en dienen te worden besproken op het sociaal overleg in de onderneming.
  • De werkbaarheidscheque ook mogelijk maken voor ondernemingen uit de social profit.
  • Onderzoeken hoe de werkbaarheidscheque aanvullend en versterkend kan worden ingezet in het kader van de verplichte bevraging rond psychosociale risico’s.
  • Het systeem van private cofinanciering behouden en de verhouding steunpercentage en private cofinanciering ongewijzigd laten.