Advies Vlaamse fiches Plan voor Herstel en Veerkracht

De sociale partners in de SERV hebben de fiches die door de Vlaamse Regering naar voor worden geschoven voor het Belgische Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) onder de loep genomen. In zijn advies formuleert de SERV zowel algemene als specifieke bemerkingen bij deze fiches.

De SERV vraagt vooral:

  • een betere afstemming van het Vlaamse luik van het PHV op de EU-prioriteiten en op de coronacrisis om zo de kansen op Europese financiering en op een hoge toegevoegde waarde voor Vlaanderen te verhogen;
  • een versterking van de additionaliteit van de Europese middelen ten opzichte van het reguliere reeds geplande beleid om zo het ambitieniveau van het Vlaamse deel van het PHV te verhogen;
  • een duidelijkere en weloverwogen prioritering om zo met een beperkter aantal speerpuntprojecten maar met een veel substantiëlere financiering, en met een betere kadering binnen structurele hervormingen en flankerend beleid, een maximaal rendement te halen uit de Europese middelen.
  • een goede afstemming binnen België om zo een coherent mogelijk Belgisch PHV te kunnen voorleggen aan de Europese Commissie.

Verder worden in het advies specifieke bemerkingen geformuleerd bij de door de Vlaamse Regering geselecteerde 19 fiches.