Advies Vlaams opleidingskrediet privé-sector en private social profit en opleidingscheques

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerp van besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de private social profitsector en het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector

De drie opleidingsincentives voor werknemers worden hervormd. In 2018 werd al werk gemaakt van de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof. Nu zijn de Vlaamse aanmoedigingspremie voor opleiding en de opleidingscheques aan de beurt.

Wie in aanmerking komt voor tijdskrediet met motief opleiding, kan bovenop deze federale uitkering een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen. Deze Vlaamse aanmoedigingspremie wordt hervormd naar het Vlaams opleidingskrediet. De SERV stemt in met de concrete wijzigingen die deze hervorming realiseert. Zo wordt de maximumduur uitgebreid naar drie jaar, wordt het bedrag opgetrokken en kunnen werknemers in de toekomst via opleidingskrediet hun loopbaan ook voor 1/5de onderbreken. De SERV onderstreept in zijn advies het belang van een gegevensstroom vanuit de RVA naar Vlaanderen waarbij de burger die het (federale) tijdskrediet motief opleiding aanvraagt, door de overheid ook wordt geïnformeerd over zijn/haar recht op het (Vlaams) opleidingskrediet. Verder vraagt de SERV dat de Vlaamse Regering de ambitie uit het VESOC-akkoord realiseert: voor specifieke opleidingen die langer duren dan de algemeen vastgelegde maximale duurtijd (nu drie jaar) kan de werknemer het Vlaams opleidingskrediet gedurende de volledige opleiding krijgen.

De SERV geeft ook een positief advies over de hervorming van het systeem van de opleidingscheques. Deze voorziet onder andere dat kortgeschoolde werknemers die een knelpuntopleiding volgen, ook worden vrijgesteld van het betalen van de (50%) persoonlijke bijdrage.