Advies programmadecreet BO 2023

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele

De SERV werd op 10 oktober om advies gevraagd over het voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2023. In zijn advies zoomde de SERV in op volgende thema’s:

 • Financiën en Begroting. De aanpassing van de definitie van het begrip lichte vrachtauto met de bijkomende voorwaarde om ingeschreven te zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 • Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse zaken en Justitie:
  • De versterking van de capaciteit bij de OCMW’s in het kader van de energiecrisis, waardoor wordt ingegaan op het eerdere pleidooi van de SERV om de gerichte curatieve én preventieve werking via OCMW’s en energiehuizen te versterken als antwoord op de crisis. Meer initiatieven en middelen voor kwetsbare groepen zijn nodig, ook in het kader van grootschalige complexe projecten.
  • Het DAB Investeringsprogramma energiebeheer overheidsgebouwen dat meer middelen vrijmaakt voor energie-investeringen in overheidsgebouwen, conform de voorbeeldfunctie die de overheid te vervullen heeft.
 • Omgeving:
  • Het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (OVAM-heffingen). De SERV ondersteunt de uitgangspunten (heffingen meer sturend maken en modal shift van afvaltransporten) maar onderschrijft niet alle voorgestelde aanpassingen. De SERV stelt een heroverweging voor van de verdubbeling van de heffing op meerverbranding en van de afschaffing van de aftrek van in het buitenland betaalde heffingen.
  • De oprichting van een BRV-fonds dat door de SERV wordt onderschreven.
  • De wijziging van titel XIV van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
  • Wijzigingen betreffende het lokaal sociaal beleid. Het initiatief om mogelijkheden te creëren voor het realiseren van lokaal sociaal beleid in Brussel-Hoofdstad wordt door de SERV ondersteund maar moet ook effectief worden benut.
  • Wijzigingen betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein WVG. De SERV is tevreden dat de subsidiëring van het Vlaams expertisecentrum voor vrijwilligerswerk decretaal geregeld wordt, maar vindt dat het aanbod van het expertisecentrum ook breder moet worden ingezet dan enkel voor het beleidsdomein WVG.
  • Wijzigingen betreffende de armoedebestrijding. De SERV ondersteunt de verduurzaming van de financiering van de inzet en ondersteuning van ervaringskennis rond armoede via verschillende initiatieven (Bind-kracht, vwz Cedes, de TAO-werking van vzw De Link en Armoede Inzicht).
  • Wijzigingen betreffende de Vlaamse Sociale Bescherming. De verhoging van het zorgbudget voor zwaarbehoevenden naar €135 is welkom maar slecht een minimum en eerste stap. Tegen de achtergrond van de huidige koopkrachtcrisis en de impact van de aankomende vergrijzingsgolf vraagt de op til zijn de hervorming van de zorgbudgetten een grondige evaluatie en debat.
  • Wijzigingen van het Groeipakket. De SERV beperkt zich in dit kader tot een aantal vaststellingen en globale opmerkingen. De SERV neemt zich voor in 2023 grondig overleg te plegen over een evaluatie van het Groeipakket en mogelijke aanpassingen en aanbevelingen naar de beleidsperiode 2024-2029.
 • Onderwijs en vorming:
  • Verankering van de drie opdrachten van Vocvo vzw in het decreet volwassenenonderwijs, hetgeen door de SERV als positief wordt beschouwd.
  • Het niet toekennen van de kliks aan de universiteiten in het begrotingsjaar 2023. De SERV merkt op dat hierdoor de middelen in het begrotingsjaar 2023 de stijgende studentenaantallen (nog) minder zullen volgen, terwijl tezelfdertijd de verwachtingen ten aanzien van het hoger onderwijs stijgen. Dit gaat in tegen de nood om werk te maken van het groeipad hoger onderwijs met een duidelijke inbedding van levenslang leren.
  • Bijkomende middelen hoger onderwijsinstellingen en extra werkingsbudget ter compensatie van energiefacturen in het schooljaar 2022-2023. Een logisch initiatief volgens de SERV in het licht van de stijgende energiekosten, maar er dienen ook voldoende middelen worden voorzien voor structurele investeringen die de energiebehoefte van scholen blijvend kunnen verlagen.
  • Subsidie voor een kenniscentrum “Leerpunt”. In dit kader vraagt de SERV bijzonder aandacht voor de STEM-didactiek en voor sleutelcompetenties en algemene vorming in het beroepsgericht onderwijs.
  • Extra werkingsbudget voor materiaal- of energie-intensief studieaanbod in het secundair onderwijs. Dit wordt positief onthaald door de SERV, maar een effectieve aanwending van de middelen is noodzakelijk.