Advies Organisatie BKO en afstemming buitenschoolse activiteiten

advies op eigen initiatief

De SERV vindt het een sterke keuze van het Vlaams Parlement om in het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en vrijetijdsbesteding pedagogische, sociale en economische doelstellingen met elkaar te verenigen voor álle kinderen. Een pluspunt is dat er ook aandacht gaat naar kwetsbare kinderen.

De SERV vraagt om meer dan alleen een kwaliteitslabel voor de kleuteropvang uit te werken en binnen een regelluwe context ook minimale en gedifferentieerde kwaliteitsdoelstellingen op te nemen voor opvanginitiatieven met een nest-functie. Verder is het nodig een sterk lokaal overlegmodel neer te zetten, met echte inspraak en dialoog en gelijkwaardige gesprekpartners in het lokaal samenwerkingsverband. De SERV vraagt ook om in te zetten op monitoring en evaluatie op lokaal niveau om het lokaal beleid te onderbouwen en indien nodig bij te sturen.

De SERV vindt het belangrijk om de lokale besturen en de lokale samenwerkingsverbanden op verschillende vlakken te inspireren en te ondersteunen. Dat kan bv. door het verder promoten van het concept van de Brede School, het behouden van tewerkstellingskansen voor kortgeschoolden, het verbreden van jobs via samenwerking tussen sectoren en actoren, het inzetten op diversiteit en een sterk lokaal overlegmodel o.a. via participatieve trajecten. Het komt er nu op aan snel werk te maken van de uitrol en uitvoering van het decreet zodat er duidelijkheid komt voor lokale besturen en aanbieders van opvang en andere buitenschoolse activiteiten.