Advies ontwerpdecreet tijdelijke werkervaring

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Voorontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de 6de staatshervorming (waaronder art.60)

De SERV formuleert een positief advies over het ontwerpdecreet Tijdelijke werkervaring onder voorbehoud van:

1. het maximaal honoreren van de principes uit het Banenpact in het ontwerpdecreet en in de ontwerpuitvoeringsbesluiten en
2. het tijdig, daadwerkelijk en gezamenlijk betrekken van de sociale partners bij de verdere uitwerking van tijdelijke werkervaring in deze ontwerpuitvoeringsbesluiten.

In het advies wordt eerst verder ingegaan op deze principes uit het Banenpact alsook op hoe de sociale partners bij de verdere uitwerking en concretisering in de uitvoeringsbesluiten betrokken willen worden. Vervolgens focust het advies op de inkanteling van art.60 meer bepaald op het statuut, de optimalisatie van art.60, de toelages en vergoedingen, het behoud van art.61, de mogelijkheid van doorstroom naar sociale economie na terbeschikkingstelling in een sociaal-economie-initiatief en het belang van een open end budget. Tot slot wordt het belang van een jaarlijkse, adequate monitoring en evaluatie alsook van transparante regelgeving en een duidelijke regelgevingsagenda onderstreept.

Contact