Advies ontwerpbesluit hervorming werkplekleren

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters

Door de hervorming van het werkplekleren verandert de Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) binnenkort in een Beroepsinlevingsstage (BIS). Voor deze stage op de werkvloer krijgt de werkzoekende een vergoeding. Een recente aanpassing in de federale wetgeving verplicht een BIO/BIS-stagiair nu een deel van zijn of haar uitkering terug te betalen wegens overschrijding van het federale cumulbedrag. De sociale partners dringen erop aan deze problematische situatie snel op te lossen.

Via een BIO/BIS kan een werkzoekende op vrijwillige basis een betaalde stage in een onderneming lopen. Zo verwerven de stagiairs vaardigheden en competenties op de werkvloer zelf. Een BIO-stagiair ontvangt een vergoeding bovenop zijn of haar uitkering. En hier stelt zich een probleem. Recent wijzigde de federale regelgeving voor cumulatie van vergoedingen met een werkloosheidsuitkering, een leefloon of een ziekte- en invaliditeitsuitkering. Hierdoor overschrijdt de BIO-vergoeding het federaal toegestane cumulbedrag en kregen heel wat BIO-stagiairs van de RVA een bevel tot terugvordering. Dit probleem stelt zich nu enkel bij een BIO, maar in de toekomst komen ook de VDAB-cursistenvergoedingen, de IBO en de werkervaringsstage in het vizier. De Vlaamse Regering wil deze vergoedingen immers hervormen, met het ontwerpuitvoeringsbesluit dat nu voor advies voorligt. En ook deze hervormingen stroken niet volledig met de gewijzigde federale regelgeving.

In dit advies vestigt de SERV de aandacht op deze actuele, problematische situatie. De SERV geeft een positief advies over de inhoud van dit ontwerpuitvoeringsbesluit indien met volgende drie cruciale elementen rekening wordt gehouden:

  • Er moet er zo snel mogelijk een billijke oplossing komen voor de gedupeerde BIO-stagiairs die een bevel tot terugvordering hebben ontvangen. Dat kan onder de vorm van een schadeloosstelling.
  • Er moet een permanente oplossing voor cumulatie worden uitgewerkt zodat gelijkaardige problemen voor de hervormde vergoedingen niet meer voorkomen. Dit gebeurt door afstemming tussen federale en Vlaamse regelgeving. De verschillende federale reglementeringen moeten éénzelfde formulering inzake cumulatie opnemen.
  • Om de rechtszekerheid van alle betrokkenen te waarborgen, kan de Vlaamse regelgeving rond de hervormde vergoedingen pas ingaan nadat de federale regelgeving werd aangepast en in voege is.

Contact