Advies Mensen doen schitteren

Vlaams minister van Onderwijs Jeugd Gelijke Kansen en Brussel
Pascal Smet
Oriëntatienota hervorming Secundair Onderwijs

De SERV bracht op 19/01 een advies uit over de Oriëntatienota "Mensen doen schitteren" van minister voor Onderwijs Smet, in verband met de hervorming van het secundair onderwijs. De SERV meent dat deze nota een goed werkdocument is dat een basis kan zijn voor die broodnodige hervorming. Het Vlaams onderwijs is van een hoog niveau maar kent ook een aantal belangrijke zwaktes die met de hervorming aangepakt moeten worden; de nota van de minister gaat deze knelpunten niet uit de weg. De SERV vraagt dat de hervorming echt vernieuwing mag brengen en dat binnen een realistische termijn. Voor de SERV zijn de prioritaire doelstellingen van de hervorming het wegwerken van de kloof inzake aansluiting onderwijs, samenleving en arbeidsmarkt; de opwaardering van beroepsgerichte en technisch gerichte leertrajecten; het wegwerken van de knelpuntberoepen, onder meer door het verkleinen van de discrepantie tussen de competenties na de schoolopleiding en de competenties zoals gevraagd op de arbeidsmarkt; het verkleinen of wegwerken van de impact van de sociaal - economische status van leerlingen op hun schoolresultaten en -loopbaan (cfr. PISA - scores); relevante en efficiënte onderwijsloopbaanbegeleiding; minder ongekwalificeerde uitstroom; meer en beter werkplekleren en de opleiding en nascholing van leraren.
De nota bevat waardevolle zaken die kunnen bijdragen tot deze doelstellingen: de belangstellingsgebieden in de eerste graad, de differentiëring, een mogelijkheid tot verbrede tweede graad, de extra focus op generieke (sleutel)competenties, de aandacht voor schoolloopbaanbegeleiding. De waardevolle voorstellen in de nota bieden echter (nog te) weinig garantie dat de hervorming ver genoeg reikt om de doelstellingen te bereiken. De voorgestelde opdeling Doorstroom, Arbeidsmarkt 4 en Arbeidsmarkt 3 (werktitels) doet te sterk denken aan het huidige ASO, TSO en BSO. Het behouden van de C – en zeker de B - attesten houdt ook het watervalsysteem in stand. Werkplekleren wordt verbreed maar de invulling is nog te beperkt.