Advies maatwerkdecreet

Vlaams minister van Energie Wonen Steden en Sociale economie
Freya Van den Bossche
Voorontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

De SERV is vragende partij voor een hervorming van het landschap van de sociale economie. Het is goed dat de tewerkstellingsmaatregelen in het kader van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel worden geïntegreerd en op mekaar afgestemd en dat discrepanties op het vlak van toegang tot de maatregel en ondersteuning worden weggewerkt. De SERV onderschrijft de centrale doelstellingen van het voorliggend decreet: werk en ondersteuning op maat aanbieden aan personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ondersteuning bieden aan werkgevers die hen tewerkstellen en inzetten op een kwalitatief kader inzake doorstroom. De SERV staat achter een vereenvoudiging van het landschap, de creatie van een transparant inschakelingskader voor alle werkgevers en doelgroepwerknemers en de verankering van het concept individuele en collectieve inschakeling. Maatwerkbedrijven en –afdelingen krijgen met dit decreet een volwaardige plaats toegekend in het tewerkstellingsbeleid dat inzet op effectieve tewerkstellingskansen voor iedereen. Ook wordt het doorstroomperspectief ingebouwd en verankerd.

De SERV heeft wel heel wat vragen bij de uitwerking, operationalisering en financiële haalbaarheid van het voorliggende kader. De SERV tilt zwaar aan het ontbreken van het individuele luik maatwerk (ondersteuning van doelgroepwerknemers bij individuele inschakeling in een bedrijf) en aan het ontbreken van garanties inzake de invulling van het luik doorstroom. De SERV merkt ook op dat heel wat aspecten in het voorontwerp van decreet niet geregeld of gespecificeerd worden. De SERV vraagt dat snel werk wordt gemaakt van de uitvoeringsbesluiten en wil hierbij om advies worden gevraagd.