Advies innovatie- en kennisdiffusie

advies op eigen initiatief

Om waarde te hebben voor de economie en samenleving moeten innovaties zich breed kunnen verspreiden zodat veel mensen en organisaties ze kunnen gebruiken. Bovendien maakt de noodzaak tot transities voor de grote maatschappelijke vraagstukken de verspreiding, acceptatie en het gebruik van nieuwe oplossingen nog belangrijker dan in het verleden.

Een belangrijke voorwaarde tot die innovatieverspreiding is dat het ondernemingsweefsel een voldoende absorptiecapaciteit en innovatief vermogen heeft. Innovatie mag zich namelijk niet beperken tot een kleine groep O&O-actieve ondernemingen, maar moet ook een ruimere groep – bv. ook niet O&O-actieve ondernemingen – in staat stellen een stap vooruit te zetten. Een efficiënte verspreiding van innovatie moet daarnaast kunnen steunen op een goed geolied eco-innovatiesysteem waarin de diverse actoren van het innovatieproces, de zogenaamde quadruple helix, goed op elkaar zijn ingespeeld.

De Vlaamse overheid is een belangrijke partner om de vraag naar innovaties te stimuleren, innovatiebelemmeringen weg te werken en zo betere condities te creëren voor innovatieverspreiding. De SERV doet in dit advies vijf aanbevelingen om innovatieverspreiding en kennisdiffusie te versterken:

  1. Maak van kennis- en innovatieverspreiding een Vlaams beleidsspeerpunt
  2. Creëer een transparant intermediair landschap
  3. Stimuleer de vraag naar innovaties met een missiegericht instrumentarium dat maatschappelijke waarde genereert, zonder de bottom-up instroom uit het oog te verliezen
  4. Zorg voor laagdrempelig toegankelijke innovatie-instrumenten en maak ze meer vraaggestuurd
  5. Bouw een evaluatiecultuur gericht op additionaliteit