Advies BVR Vlaams opleidingsverlof

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

De Vlaamse sociale partners zijn tevreden dat de Vlaamse Regering het advies van de SERV volgt om iedere werknemer recht te geven op 125 uur Vlaams opleidingsverlof (VOV) per jaar. Toch formuleren zij in een nieuw advies nog een aantal fundamentele opmerkingen. Interne opleidingen en werkplekleren met een interne begeleider moeten ook in aanmerking komen voor VOV. Voor niet-erkende opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding kan geen VOV worden toegekend, vindt de SERV. Om ervoor te zorgen dat alle elementen van VOV gedragen zijn door werkgevers, werknemers en de Vlaamse Regering is verder tripartite overleg cruciaal.

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het systeem van betaald educatief verlof. Dit VOV wordt een jaarlijks proportioneel recht: alle (minstens halftijds tewerkgestelde) werknemers hebben op jaarbasis recht op maximaal 125 uren. De SERV vindt deze hervorming positief. Het zal de eenvoud en transparantie ten goede komen en de drempel verlagen om opleidingsverlof op te nemen.

Interne opleiding en werkplekleren met interne begeleider wel mogelijk onder VOV maar onder strikte voorwaarden

In het voorstel van de Vlaamse Regering komen interne opleidingen in de toekomst niet meer in aanmerking voor VOV, tenzij een externe organisatie deze opleiding begeleidt. De SERV is het daar niet mee eens. Als een opleiding in het bedrijf wordt georganiseerd kan dit net bepaalde groepen die minder deelnemen aan zulke activiteiten over de streep trekken, denken we bv. aan kortgeschoolden of oudere werknemers. De SERV stelt dus dat een werkgever wel zelf facilitator of aanbieder kan zijn van een cursus, maar onder strikte voorwaarden. Zo mogen deze interne opleidingen niet bedrijfsspecifiek zijn. Dit betekent dat de aangeleerde competenties en vaardigheden kunnen worden overgedragen naar een andere job, denk aan een taalopleiding. Ook moet de werknemer het initiatief nemen om de opleiding te volgen en het opleidingsverlof aan te vragen.

Ook werkplekleren met een interne begeleider komt in het voorstel van de Vlaamse Regering niet meer in aanmerking. Dit gaat in tegen de huidige situatie in bepaalde sectoren. De SERV vindt het dan ook beter om werkplekleren met een interne begeleider wel toe te staan maar eveneens onder strikte voorwaarden.

VOV na loopbaanbegeleiding maakt systeem minder transparant

De SERV staat niet achter de beleidskeuze om VOV ook toe te staan voor opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding. Deze opleidingen moeten namelijk niet aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen. Bovendien komt de gevolgde procedure de transparantie van het systeem niet ten goede en kan de privacy van de werknemer onvoldoende worden gegarandeerd.

Contact