Advies besluit niet-dringend liggend ziekenvervoer

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer