Advies beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024

advies op eigen initiatief

De SERV kan zich globaal vinden in de beleidsambities van de Vlaamse Regering en apprecieert de aandacht die uitgaat naar de opmaak en uitrol van transversale beleidskaders. De SERV ziet drie belangrijke transversale initiatieven om op in te spelen, ofwel proactief, ofwel via intense betrokkenheid en overleg. (1) De aangekondigde digitale agenda ziet de SERV als een antwoord op de uitgestoken hand van de visie- en aanbevelingennota ‘digitalisering’ maar moet inclusief (‘iedereen mee’) opgevat worden. (2) Het missiegedreven innovatiebeleid wil inspelen op grote maatschappelijke uitdagingen en moet volgens de SERV een gezonde mix vormen van topdown-beleid en bottom-up initiatieven met een vertaling in budgettaire keuzes. (3) Ondernemerschap is een transversaal thema omdat het raakt aan tal van sectoren, doelgroepen, vormen en levensfasen.

Themaspecifiek dringt de SERV aan op een intense wisselwerking tussen het Europees en Vlaams beleid, is de raad een pleitbezorger van samenwerking vanuit het ‘quadrupel helix’ open innovatiemodel, vraagt de raad een transparante communicatie, ook op budgettair vlak, vanwege de Vlaamse investeringsmaatschappijen, beschouwt de raad de monitoring van de Vlaamse positie als innovatieve kennisregio als een goed sturingsinstrument en wil de raad in een vroege fase betrokken worden bij de systemische en instrumentele evaluaties van het steuninstrumentarium.