Een versnelling hoger voor werkbaar werk

ACV, ACLVB, Verso, Unizo, Boerenbond, Verso en de Vlaamse Regering slaan de handen in elkaar voor een actieplan werkbaar werk. Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan zodat een echt werkbaar werk-beleid tastbaar wordt voor iedereen.
Het Vlaams ABVV wenste het akkoord niet te ondertekenen.

Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt. Het hebben van een werkbare job is belangrijk voor het werkplezier en de motivatie, maar ook om ervoor te zorgen dat we met z’n allen langer aan de slag kunnen. De Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners willen met dit akkoord over een actieplan een versnelling hoger schakelen rond werkbaar werk. Dat is nodig: de laatste werkbaarheidsmeting in 2016 gaf een daling van de werkbaarheid in Vlaanderen aan tegenover de vorige jaren.

SERV-voorzitter Hans Maertens: “Werkbaar werk is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers, maar ook van sectoren en de overheid. Er gebeurt al heel wat rond werkbaar werk. Met dit actieplan komt het er nu op aan zoveel mogelijk werkenden, bedrijven en sectoren concrete stappen te laten zetten. Enkel zo kunnen we erin slagen om mensen met goesting langer aan de slag te houden.

Kennis opbouwen en ontsluiten

In de eerste plaats is het nodig om de kennis over werkbaar werk verder op te bouwen én te delen. Het gaat zowel over algemene maatschappelijke trends als over meer specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld de rol van digitalisering en robotisering. De opgebouwde kennis wordt laagdrempelig ter beschikking gesteld via de geoptimaliseerde website www.werkbaarwerk.be. Daarnaast zal de Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) een train de trainer-programma uitwerken.

Via een zeer gerichte communicatiecampagne willen de Vlaamse Regering en sociale partners werk positief in beeld brengen met aandacht voor ‘werkbaar werk’ en ‘duurzame inzetbaarheid’. Ook sectoren worden gestimuleerd om daarbij een belangrijke rol op te nemen.

Met z’n allen aan de slag

Ondernemingen zetten we via de lancering van een nieuwe werkbaarheidscheque op weg. Bedrijven zullen maximaal drie jaar beroep kunnen doen op deze cheque van 10 000 euro gekoppeld aan co-financiering. Met deze cheque kunnen zij eventuele knelpunten inzake werkbaar werk in hun onderneming in kaart brengen, er een actieplan voor opstellen en opvolgen. In de communicatiecampagne zal de werkbaarheidscheque volop in de kijker staan. Daarnaast wordt het plafond van de kmo-portefeuille tijdelijk verhoogd met max. 5000 euro om acties rond werkbaar werk te realiseren

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Het komt er in de eerste plaats al op aan dat bedrijven zich bewust zijn van een eventuele problematiek. Door op individueel bedrijfsniveau te meten en te scannen, brengen we dat aan de oppervlakte en zorgen we ervoor dat gerichte acties en oplossingen op maat van het bedrijf genomen kunnen worden.

Om werknemers te ondersteunen, brengen we het bestaande instrumentarium van loopbaanbegeleiding, dienstencheques, het Vlaams zorgkrediet, het opleidingsverlof en de aanmoedigingspremies beter in beeld en komt er een digitaal loopbaanportaal. Ook het ondersteuningsaanbod voor leidinggevenden wordt verdergezet vanuit de ESF oproepen Duurzaam loopbaanbeleid en Opleiding in bedrijven.

We stimuleren leiderschaps- & samenwerkingscompetenties. Dit krijgt vorm binnen de eindtermen van het basis- en secundair onderwijs en de domeinspecifieke leerresultatenkaders van het hoger onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het is goed dat er een duidelijk actieplan komt waarin er ook aandacht is voor zelfontplooiing. Levenslang leren is in een veranderende samenleving ontzettend belangrijk, maar het hoort ook haalbaar te zijn in combinatie met je gezin en je job. Er bestaan nu al vele mogelijkheden ter ondersteuning ervan, maar ze zijn vaak nog onvoldoende gekend. Daarom is het positief dat het aanbod helder in beeld wordt gebracht zodat iedere werknemer, leidinggevende of werkgever mee zijn loopbaan in handen kan nemen. Ik ben verheugd dat we met dit akkoord de kaart van de toekomst en preventie trekken. Met de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs met o.a. creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken,  informatieverwerking en samenwerken werken we aan ook het zelfbewustzijn en de wendbaarheid van volgende generaties. In het hoger onderwijs besteden we meer en meer aandacht aan teamwerking en aan leidinggeven. Zo bereiden we toekomstige werknemers en leidinggevenden goed voor een dynamische én werkbare loopbaan en voorkomen we stress en burn-out.”

Er komen meer beschikbare plaatsen in de kinderopvang en we geven de regierol aan de lokale besturen om kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang te garanderen. We richten een eengemaakt ondersteuningsnetwerk op om de pedagogische, sociale en economische functie van kinderopvang te versterken.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met dit akkoord ondersteunen we werkgevers in hun werkbaar-werkbeleid dat één van de kritische succesfactoren is om de werkzaamheidsgraad duurzaam op te trekken. We bieden de organisaties daarbij een instrumentarium om met maatwerkoplossingen de werkomstandigheden te verbeteren. Het is bewezen dat werkgevers die hier werk van maken, hun personeel langer houden en beter scoren op het vlak van absenteïsme. In arbeidsintensieve sectoren zoals de zorgsectoren, geldt dit des te meer.

We werken aan het beter bereikbaar maken van bestemmingen en faciliteren pendelen. We doen aan mobiliteitssturing via fiscale of financiële incentives en faciliteren combi-mobiliteit.

De Vlaamse Regering, ACV, ACLVB, Voka, Unizo, Boerenbond en Verso (het Vlaams ABVV wenst e het akkoord niet te ondertekenen) zijn tevreden over de breedte en diepte van het actieplan Werkbaar Werk. Het omvat engagementen en concrete acties voor elk van de betrokken partijen. Door de verschillende beleidsdomeinen werk, sport, kinderopvang, mobiliteit, en welzijn mee te nemen in het actieplan , tonen de regering en sociale partners dat de aanpak van werkbaar werk veel verschillende facetten omvat.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois: “Ik hoop dat onze bedrijven, onze werkgevers dit akkoord als een sterk signaal zullen aanvoelen om aan de slag te gaan. Door concrete, soms heel kleine praktische maatregelen te nemen, kunnen de arbeidsomstandigheden vaak al duurzaam verbeteren. Het is aan de werkgever om te streven naar een community in het bedrijf, zodat het een aangename werkplaats is waar mensen graag en met passie aan de slag gaan.Zo zorgen we samen voor een nog beter functionerende arbeidsmarkt en bloeiende economie, vandaag en morgen.

De werkbaarheidscheques kan je sinds 7 mei 2019 aanvragen via www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques

 

Contact