Vlaamse sociale partners tekenen engagementsverklaring Samen en lokaal voor werk

De Vlaamse arbeidsmarkt kent een structurele krapte en competentiemismatches. Daardoor blijven vacatures steeds langer openstaan. Tegelijk zijn er nog steeds een groot aantal mensen die om diverse redenen niet actief (kunnen) deelnemen aan de arbeidsmarkt. Deze spanning leidt tot een maatschappelijk appel om naast werkzoekenden, ook niet-beroepsactieven meer perspectief op opleiding en werk te geven. Meer en betere samenwerking tussen VDAB en lokale besturen kan bijdragen tot een breder Vlaams activeringsbeleid met meer maatwerk.

Om dat te realiseren ondertekenden de Vlaamse sociale partners in de SERV en VDAB, samen met ministers Brouns en Somers en de lokale besturen in de VVSG vandaag een engagementsverklaring Samen en lokaal voor werk. De ondertekenaars engageren zich om een structureel en efficiënt overlegmodel uit te werken om alle actoren in het arbeidsmarktbeleid van de toekomst bij elkaar te brengen. Voor eind dit jaar zou dit moeten leiden tot een pact tussen dezelfde partners.

Caroline Copers, voorzitter SERV: “Voor de Vlaamse sociale partners verenigd in de SERV is en blijft VDAB dé arbeidsmarktregisseur in Vlaanderen. Meer en betere samenwerking tussen VDAB en lokale besturen kunnen zorgen voor een evenwichtig activeringsbeleid met meer maatwerk en een bredere integrale aanpak. Lokale besturen hebben een belangrijke rol om drempels weg te nemen voor burgers en werkgevers. Afspraken hierover zullen we in een pact met de Vlaamse Regering en VVSG later dit jaar maken.”

Danny Van Assche, ondervoorzitter SERV: “Lokale samenwerking kan een krachtig instrument zijn om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. De rol van lokale besturen ligt vooral bij het begeleiden van leefloners richting arbeidsmarkt en bij het bereiken van niet-beroepsactieven. VDAB en sociale partners leggen vervolgens de link met de arbeidsmarkt.”

Contact