Advies werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap

advies op eigen initiatief

Werkbaar werk is voor personen met een arbeidshandicap van cruciaal belang. Het kan hun instroom op de arbeidsmarkt verbeteren en vroegtijdige uitstroom voorkomen. Maar zowel de werkbaarheids- als de werkzaamheidsgraad ligt bij personen met een arbeidshandicap lager dan bij personen zonder arbeidshandicap. Hier is nog heel wat ruimte voor verbetering. Bovendien stijgt het aandeel werknemers met een arbeidshandicap naarmate de leeftijd toeneemt. Om de pact 2020-doelstelling ‘meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs’ te kunnen realiseren, is het dus belangrijk om in te zetten op werkbaar werk voor deze groep.

Om dit te realiseren vraagt de Commissie Diversiteit een structurele aanpak die de arbeidsomstandigheden van personen met een arbeidshandicap bewaakt en die voorziet in een systeem van ondersteuning op maat in transities naar werk en gedurende de ganse loopbaan. Verder vindt de commissie het belangrijk dat ondernemingen en organisaties inzetten op een HR-beleid dat vertrekt vanuit een focus op de talenten en competenties van personen, los van een eventuele arbeidshandicap. Om werkbaar werk te faciliteren pleit zij ervoor om ondernemingen en organisaties te stimuleren om in hun HR-beleid aandacht te hebben voor individuele noden én voor een aanpak op organisatieniveau. Het is belangrijk om de doelgroep te enthousiasmeren om de stap naar betaalde arbeid te zetten en om knowhow en expertise rond werkbaar werk en innovatieve arbeidsorganisatie te delen. Tot slot vraagt de commissie om blijvend in te zetten op monitoring en onderzoek, en om dit te gebruiken als stevige basis voor het gevoerde beleid.

Dit advies kwam er naar aanleiding van een rapport van de Stichting Innovatie & Arbeid over werkbaar werk bij mensen met een arbeidshandicap. Deze groep wordt vaker geconfronteerd met werkstress, motivatieproblemen, een gebrek aan leermogelijkheden of problemen om werk en privé in balans te houden. Lees meer