Vier op de tien personen met een arbeidshandicap hebben werkbaar werk

Werknemers met een arbeidshandicap vormen duidelijk een erg kwetsbare groep op het vlak van werkbaar werk. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, een grootschalige enquête die om de drie jaar de kwaliteit van jobs bij Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers meet. Bijna vier op de tien werknemers met een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of ziekte hebben werkbaar werk. Dat wijkt sterk af van de werkbaarheidscijfers voor werknemers zonder arbeidshandicap waar bijna zes werknemers op de tien werkbaar werk hebben. Bij werknemers met een zware arbeidshandicap ligt het aandeel met werkbaar werk nog lager. De Commissie Diversiteit pleit voor een structurele ondersteuning van deze groep om hen aan werkbaar werk te helpen. Daarnaast vragen de sociale partners en kansengroepen aandacht voor het hoge pestgedrag ten aanzien van mensen met een arbeidshandicap. Ook een goede monitoring van deze doelgroep is nodig.

Caroline Copers, voorzitter Commissie Diversiteit: “Ongeveer 411 000 werkenden in Vlaanderen hebben een arbeidshandicap. Van de groep die het meest hinder ondervindt, ziet één op tien zich niet in staat om de huidige job voort te zetten tot het pensioen. Meer dan de helft ziet doorwerken tot het pensioen enkel zitten als hun werk wordt aangepast. Dat zijn bijzonder lage cijfers. Het is dan ook belangrijk dat we voor deze kwetsbare groep extra inzetten op werkbaar werk.”

Werkbaarheidsgraad daalt wanneer hinder arbeidshandicap toeneemt

Werknemers met een arbeidshandicap ervaren in hun werk meer werkstress, motivatieproblemen, een gebrek aan leermogelijkheden en een onevenwichtige werk-privé-balans. Van alle werkenden ervaart 17,9% hinder door een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of een langdurige lichamelijke ziekte. Van deze groep geeft 2,2% aan erge hinder te ondervinden, 15,7% ervaart in beperkte mate hinder. Van de werknemers zonder arbeidshandicap geeft 58,1% aan werkbaar werk te hebben. In de groep met beperkte hinder daalt dit aantal tot 41,3%. Slechts 22% van de werknemers met erge hinder ervaart zijn werk als werkbaar.

Structureel inzetten op werkbare jobs voor mensen met arbeidshandicap

De Commissie Diversiteit vraagt een structurele inzet op de volwaardige ondersteuning van deze werknemers. Een goed structureel beleid dat de arbeidsomstandigheden van deze groep bewaakt, leidt tot meer werkbaar werk. Dat betekent concreet een beheersbare werkdruk, een goede ondersteuning door de leidinggevende(n), een draagbare emotionele belasting, voldoende autonomie en voldoende afwisseling. De sociale partners en kansengroepen vragen ondersteuning op maat voor (potentiële) werkgevers en personen met een arbeidshandicap over de hele  loopbaan. Een gerichte ondersteuning zorgt ervoor dat de competenties en talenten van deze werknemers effectief worden ingezet in hun werksituatie. De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is zo een maatregel. Uit eerder onderzoek bleek dat personen tewerkgesteld met een VOP hun werk als meer werkbaar ervaren en dat de cijfers voor deze groep aanleunen bij de cijfers voor de algemene populatie.

Personen met arbeidshandicap meer slachtoffer van pesten

In 2013 gaf 16,1% van de personen met een arbeidshandicap aan gepest te worden op het werk. Voor personen met erge hinder was dit 23,8%, voor personen met een beperkte hinder 15%. Deze aantallen liggen beduidend hoger dan bij werknemers zonder arbeidshandicap, zijnde 8,2%. De Commissie Diversiteit vraagt verder onderzoek naar de hoge cijfers van pestgedrag bij personen met een arbeidshandicap en dringt aan op maatregelen om dit gedrag te keren.

Blijvende aandacht voor monitoring

Tot slot vraagt de Commissie Diversiteit blijvend aandacht voor een grondige monitoring van werknemers met een arbeidshandicap. Niet enkel om hun arbeidsmarktpositie op de Vlaamse arbeidsmarkt op te volgen, maar ook om te kijken of ze duurzaam tewerkgesteld zijn in werkbare jobs. Daarbij is het belangrijk om het effect van beleidsmaatregelen in kaart te brengen en in samenspraak met de doelgroep te evalueren.