Werkbaar werk plus: één op de zes werknemers heeft een uiterst werkbare job

Koplopers werkbaar werk in de kijker, een analyse op basis van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor bij werknemers

Eén op de zes Vlaamse werknemers geeft aan dat de kwaliteit van hun werk meer dan oké is. Hun job scoort zeer goed op elk van de vier werkbaarheidsdomeinen: werkstress, plezier in het werk, leermogelijkheden en werk-privébalans. Dat noemen we werkbaar werk plus. Werknemers met werkbaar werk plus hebben een lagere verloopintentie en vallen minder uit door ziekte. Maar daar blijft het niet bij. Meer dan 90% van deze werknemers ziet zich in staat zijn job voort te zetten tot het pensioen zonder nood aan aangepast werk. Deze werknemers hebben een job die volledig strookt met het streefdoel van langere loopbanen en duurzame inzetbaarheid. Reden genoeg dus om het werk van deze werknemers van nabij te bekijken.

Eén op de zes vindt job meer dan oké

In de werkbaarheidsmeting van 2016 geeft één op de zes werknemers aan plezier te hebben in zijn werk. Zij onderhouden hun competenties in functie van de toekomstige inzetbaarheid, kunnen voldoende recupereren van de opgebouwde stress in het werk en hebben een evenwichtige werk-privébalans.

Werkbaar werk plus komt voor bij alle beroepen en in alle sectoren 

Werkbaar werk plus is niet het voorrecht van hoger geschoolde bedienden. In alle beroepen en in alle sectoren vinden we werknemers met werkbaar werk plus, al zijn er wel verschillen.

Aandeel werknemers met werkbaar werk plus naar beroepsgroep en sector, 2016
  • Kortgeschoolde arbeiders hebben met ongeveer één op de tien het laagste aandeel werknemers met werkbaar werk plus. Bij zorgmedewerkers is dit aandeel bijna één op de vijf.
  • De post en telecommunicatiesector laat met 8,7% het laagste aandeel werkbaar werk plus noteren, de overheidssector met bijna 20% het hoogste.

Meer mannen dan vrouwen en meer 55-plussers hebben werkbaar werk plus

Meer mannen dan vrouwen hebben werkbaar werk plus. Dit verschil is het duidelijkst bij de geschoolde arbeiders, waar de mannen ongeveer dubbel zo hoog scoren als de vrouwen.

Bij 55-plussers heeft bijna één op de vijf van de werknemers werkbaar plus.

Het aandeel werkbaar werk plus verschilt niet naar ondernemingsgrootte. Er is ook geen verschil wanneer we voltijds met deeltijds werk vergelijken.

Aandachtspunten voor meer werkbaar werk plus

De analyse schuift per beroepsgroep en per sector een aantal specifieke aandachtspunten naar voren om de groep werknemers met werkbaar werk plus te doen groeien. Zo is het voor arbeiders en uitvoerende bedienden belangrijk om in te zetten op meer afwisseling in het werk. Dit geldt ook voor werknemers uit de groot- en kleinhandel, de transportsector, de voedingsindustrie en de overheidssector. Voor werknemers met een kader- of directiefunctie en zorg- en onderwijsmedewerkers kan aandacht voor de werkdruk en emotionele belasting een aanzienlijke verbetering zijn.