Inclusief werkgeverschap in tijden van arbeidsmarktkrapte: wat helpt?

Project status
Afgerond

De aanleiding van dit onderzoek zijn de actieplannen non-discriminatie en inclusie van de sectorfondsen, vanuit het addendum non-discriminatie en inclusie bij de sectorconvenants met de Vlaamse overheid. Om de acties vorm te geven, beslisten zeven sectoren om samen met de intersectorale werking en de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV een kwalitatief onderzoek te lanceren. De sectoren die meewerken zijn de bouw, chemie, uitzend, transport & logistiek, dienstencheques en hout. Dit onderzoek dient een dubbel doel. Enerzijds kunnen de concrete ondersteuningsnoden van werkgevers rond diversiteit en inclusie de sectorconsulenten inspireren voor de opmaak van hun actieplannen. Anderzijds zijn deze inzichten richtinggevend om het huidige aanbod rond inclusief werkgeverschap van de Vlaamse overheid en van de werkgevers- en werknemersorganisaties verder te versterken. 
Dit onderzoek werd tevens opgenomen in het werkprogramma 2023, zoals goedgekeurd door het DB.

Wat onderzoeken we?

Via diepte-interviews in ondernemingen en gesprekken met vakbondsexperten en sectorconsulenten uit de zeven sectoren proberen we te begrijpen hoe werkgevers en werknemersvertegenwoordigers naar diversiteit en inclusie kijken, wat zij ervaren in de dagelijkse praktijk en welke ondersteuning ze nodig hebben. De resultaten worden afgetoetst aan enkele recente Vlaamse studies en geïnterpreteerd vanuit de drie diversiteitsparadigma’s van Thomas & Ely. 
De betrokken sectorconsulenten ondersteunen in het aanbrengen van respondenten uit hun sector – er wordt gemikt op de ‘doorsnee’ onderneming en bewust niet gezocht naar goede praktijken.

Werkwijze

Een expertengroep wordt bijeengeroepen om het onderzoek op te volgen. Ze wordt om akkoord gevraagd voor de topiclijst en de lijst van respondenten. Ze bespreekt het rapport en keurt het finaal goed voor voorlegging aan het DB. Van het onderzoek wordt een rapport gepubliceerd. In samenspraak met de communicatiedienst zal een passende strategie worden opgesteld. Die zal in grote mate afhangen van de aard van de resultaten van de enquête.

Timing

Het onderzoek wordt opgestart in mei 2022, met in de eerste periode de afstemming op vlak van werkwijze en scope met de betrokken sectorfondsen en de rekrutering van respondenten via sectorconsulenten en sociale partners. Het rapport wordt voorzien in maart 2023.

Resultaten

Op basis van het onderzoek formuleren we drie suggesties op beleidsniveau om inclusief werkgeverschap te stimuleren: 

  1. Het huidige inclusieaanbod kan versterkt worden met een meer structurele aanpak, persoonlijke begeleiding van werkgevers en een werkgeverstypologie om maatwerk te bieden. 
  2. We suggereren ook om het learning & effectiveness diversiteitsparadigma en de principes van anders organiseren te integreren in bestaande/toekomstige inclusieprogramma’s en daarin het versterkt leer-en aanpassingsvermogen van ondernemingen als een doelstelling te hanteren. 
  3. Ten slotte is gepaste ondersteuning op of naast de werkvloer nodig om werkgevers en kwetsbare werknemers te helpen met onvervulde randvoorwaarden.

Contact