Advies versterking digitalisering

advies op vraag
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Jan Jambon
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen

De SERV verwelkomt de versterking van het juridisch kader voor de digitale gegevensuitwisseling in het voorontwerp van digitaliseringsdecreet. De sociale partners benadrukken wel dat bij de verdere operationalisering intense samenwerking met de federale overheid en de andere gemeenschappen en gewesten nodig is. De SERV doet in zijn advies ook suggesties om het juridisch kader en de voorziene implementatie te verbeteren. De sociale partners wijzen verder op het grote belang van toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke dienstverlening, online en fysiek.

In zijn advies formuleert de SERV zijn bemerkingen bij de belangrijkste voorstellen:

  • De SERV verwelkomt dat er drie nieuwe gegevensbronnen komen met informatie over verenigingen en rekeningnummers en contactgegevens van burgers. De sociale partners wijzen op het belang van de actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens en vragen om de administratieve lasten van het actief gegevensbeheer door de burger te bewaken.
  • De voorgestelde nieuwe regeling voor een functionele opdeling van gegevensopslag kan leiden tot efficiĆ«ntere en effectievere gegevensuitwisselingen. De sociale partners vragen wel om enkele belangrijke elementen van het stelsel van authentieke gegevensbronnen te behouden.
  • De SERV verwelkomt de wijzigingen om de governance van de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Zij kunnen een eerste stap zijn voor een verdere vereenvoudiging.
  • De uitbreiding van de scope van de persoonlijke datakluizen in het Vlaams Datanutsbedrijf is positief, maar een meer structurele samenwerking met diverse actoren is aangewezen.
  • Blijvende aandacht is nodig voor de succesvoorwaarden bij het gebruik van de persoonlijke datakluizen.