Advies deelakkoord Burden Sharing: halfvol glas dat snel verder gevuld moet worden

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende sommige bepalingen van de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020

De SERV ziet positieve elementen in het akkoord dat een eerste luik van de Europese Klimaat- en Energiedoelstellingen verdeelt over de federale overheid en de gewesten. In het verleden leidde een alles-of-niets-aanpak tot lange onderhandelingen, terwijl er nu  al sneller een akkoord op tafel ligt. Daarin staan afspraken over een deel van de ETS-veilingopbrengsten en de internationale klimaatfinanciering. Verder ook over de verdeling van inspanningen voor hernieuwbare energieproductie tot 2030 en van de middelen die eerder voorzien waren voor het klimaatresponsabiliseringsmechanisme.

Toch benadrukt de SERV dat de onderhandelaars nu niet op hun lauweren mogen rusten. Ze moeten meteen doorzetten met constructief overleg want er is o.a. snel een akkoord nodig over een sluitende verdeling van de Belgische niet-ETS broeikasgasdoelstellingen. Dat moet meer helderheid en perspectief brengen voor het klimaat- en energiebeleid.

Verder, en minstens even belangrijk, is een akkoord over aanvullende maatregelen en afspraken die een coherent klimaat- en energiebeleid mogelijk moeten maken. Het gaat dan onder meer over afspraken die ervoor zorgen dat gewestelijke en federale initiatieven elkaar niet tegenwerken maar net versterken, bv. in het kader van een gezonde prijsverhouding tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen voor het verwarmen van gebouwen.

Contact