Advies bestuurlijke beleidsnota's 2019-2024

advies op eigen initiatief

De vijf ‘bestuurlijke’ beleidsnota’s (Algemeen Regeringsbeleid, Justitie en Handhaving, ICT en Facilitair Management, HR en Audit, Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid) bevatten veel goede beleidsintenties die erg belangrijk zijn voor de kwaliteit van het beleid en de regelgeving in de komende legislatuur. Ze sluiten nauw aan bij eerdere adviezen van de SERV. Echter, de meeste van deze beleidsambities zijn niet nieuw. Opdat ze zouden leiden tot de gewenste impact zijn een hoge politieke prioriteit en ondersteunende ambtelijke capaciteit essentieel. De SERV vraagt verder meer duidelijkheid over de wijze waarop de regering rond grote transversale beleidsthema’s en rond regiovorming zal werken en over de doelstellingen en aanpak van het programma om de Vlaamse overheid fundamenteel te herdenken. De sociale partners bevestigen ook het belang van een goed en breed ingevuld HR-beleid binnen de overheid, met bijzondere aandacht voor diversiteit, en vragen dat via overleg met het personeel en hun vertegenwoordigers betrokkenheid en draagvlak wordt gecreëerd. Het advies bevat ook op andere terreinen een voorzet voor de verdere concretisering van de ambities van de Vlaamse Regering en vermeldt bij welke prioritaire dossiers de SERV intens betrokken wenst te worden of zelf het voortouw wil nemen.