Adviezen beleidsnota´s 2019-2024

Op 8 november 2019 publiceerde de Vlaamse Regering de beleidsnota’s 2019-2024. In uitvoering van zijn decretale opdrachten brengt de SERV advies uit over de meest relevante beleidsnota’s die behoren tot het werkveld van de SERV. Met die adviezen wil de SERV vooral een voorzet geven voor de verdere concretisering van de ambities van de Vlaamse Regering en aangeven bij welke prioritaire dossiers de SERV intens betrokken wenst te worden of zelf het voortouw wil nemen. Voor een aantal thema’s verwijst de SERV naar eerdere adviezen en akkoorden.

Beleidsnota Energie en Klimaat 2019-2024

De beleidsnota’s energie en klimaat schetsen de contouren van wat een sterk en positief beleid kan worden gericht op de klimaatdoelen van Parijs, maar moeten aangevuld worden met sterke maatregelen en middelen om dat blinkend parcours waar te maken. De Vlaamse sociale partners reiken de hand om de komende maanden samen werk te maken van bijkomende maatregelen en middelen die ook breder maatschappelijk blinken, omdat ze leiden tot een betere woonkwaliteit, gezondheid, mobiliteit, armoedebestrijding, economische activiteiten, exportpotentieel, … Dit SERV-advies doet alvast enkele suggesties voor een meer doeltreffende, evenwichtige en positieve aanpak die zorgt voor de nodige maatschappelijke en economische dynamiek en een verbreed draagvlak. Lees het advies

Beleidsnota Financiën en Begroting 2019-2024

De Vlaamse Regering benadrukt in de beleidsbrief dat zij het budgettair orthodoxe traject van de vorige regering onverkort wil doorzetten, en tevens wordt aangegeven dat de Vlaamse Regering de ambitie heeft om in de loop van deze legislatuur € 1,64 mld bijkomende middelen (vastleggingskredieten) voor investeringen vrij te maken. De SERV heeft er de voorbije jaren steeds voor gepleit om de investeringsuitgaven (betaalkredieten) sneller te laten groeien dan de overige uitgaven. De niet-investeringsuitgaven blijven eveneens groeien, weliswaar aan een lager groeiritme dan de investeringen, zodat ook bij de niet-investeringsuitgaven significante initiatieven voor nieuw beleid mogelijk blijven. De SERV onderschrijft tot slot de aanpak richting prestatie-geïnformeerd begroten zoals geformuleerd in de beleidsnota en verzoekt om betrokken te worden bij de verdere uitrol van uitgaventoetsingen (spending reviews). Lees het advies

 

Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 2019-2024

De SERV zoomt in op zes prioritaire dossiers waarvoor de raad zijn expertise wil inzetten en meewerken aan de concretisering van de ambities van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Voor deze thema’s verwijst de SERV naar eerdere adviezen en akkoorden. Het SERV-akkoord ‘Iedereen Aan Boord’ vormt de basis voor eigen initiatieven rond versterking van de kinderopvang en het groeipakket, met als doel om drempels voor de arbeidsmarkt weg te werken. Ook de vermaatschappelijking van de zorg is een belangrijk beleidsdossier, waar versterkend, opbouwend en coherent beleid nodig is. Verder zullen de activering van de potentiële arbeidsreserve én het sociaal ondernemerschap belangrijke speerpunten worden voor het oplossen van kraptes in zorg en welzijn. E-inclusief innoveren en digitaliseren is nodig om de keuze van WVGA om radicaal digitaal te gaan te ondersteunen. Als laatste benadrukt de SERV de transversale en horizontale doelstelling van armoedebestrijding, die een (pro)actieve voortrekkersrol vraagt van de minister naar andere beleidsdomeinen en -niveaus toe. Sociaal overleg kan helpen bij het vinden van evenwichtige en duurzame oplossingen voor het bestrijden van armoede, vermaatschappelijking van de zorg, wegwerken van drempels voor de arbeidsmarkt, e-inclusief digitaliseren en het oplossen van kraptes in zorg en welzijn. Lees het advies

Beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024

De SERV kan zich globaal vinden in de beleidsambities van de Vlaamse Regering en apprecieert de aandacht die uitgaat naar de opmaak en uitrol van transversale beleidskaders. De SERV ziet drie belangrijke transversale initiatieven om op in te spelen, ofwel proactief, ofwel via intense betrokkenheid en overleg. (1) De aangekondigde digitale agenda ziet de SERV als een antwoord op de uitgestoken hand van de visie- en aanbevelingennota ‘digitalisering’ maar moet inclusief (‘iedereen mee’) opgevat worden. (2) Het missiegedreven innovatiebeleid wil inspelen op grote maatschappelijke uitdagingen en moet volgens de SERV een gezonde mix vormen van topdown-beleid en bottom-up initiatieven met een vertaling in budgettaire keuzes. (3) Ondernemerschap is een transversaal thema omdat het raakt aan tal van sectoren, doelgroepen, vormen en levensfasen.
Themaspecifiek dringt de SERV aan op een intense wisselwerking tussen het Europees en Vlaams beleid, is de raad een pleitbezorger van samenwerking vanuit het ‘quadrupel helix’ open innovatiemodel, vraagt de raad een transparante communicatie, ook op budgettair vlak, vanwege de Vlaamse investeringsmaatschappijen, beschouwt de raad de monitoring van de Vlaamse positie als innovatieve kennisregio als een goed sturingsinstrument en wil de raad in een vroege fase betrokken worden bij de systemische en instrumentele evaluaties van het steuninstrumentarium. Lees het advies

Beleidsnota Omgeving 2019-2024

De SERV is verheugd met de ambitie om van Vlaanderen koploper te maken in de circulaire samenleving. Positief zijn de versterking van de samenwerking met de beleidsdomeinen Economie en Landbouw en de aandacht voor circulair en modulair bouwen. De SERV wil als netwerkpartner betrokken blijven bij de transitie naar een circulaire samenleving en zal waar nodig en zinvol zelf initiatieven nemen.
Klimaatadaptatie wordt het leidend principe in het waterbeleid. De SERV ondersteunt deze beleidskeuze en zal zelf initiatief nemen om samen met belangrijke sociaaleconomische actoren voorstellen te formuleren in het kader van waterschaarste. Toepassing van circulaire principes zijn ook hier belangrijk. Met het oog op een sluitende financiering wil de SERV pro-actief betrokken worden bij initiatieven tot aanpassing van de (tarief)regulering, de integrale waterwaterfactuur, bestaande heffingen en uit te werken nieuwe financieringskanalen.
De SERV steunt het streven om BRV uiterlijk in 2021 te operationaliseren. Geïntegreerde gebiedsontwikkeling met ondersteuning van lokale gebiedscoalities en de opstart van een creatief netwerk van voortrekkers zijn positief. Met het oog op de financiering van BRV dringt de SERV aan op een cijfermatige onderbouwing van het instrumentendecreet zodat duidelijk wordt wat de budgettaire impact zal zijn voor de verschillende bestuursniveaus. Lees het advies

Beleidsnota Onderwijs en Vorming 2019-2024

De SERV wil ook in deze legislatuur een constructieve partner zijn van het onderwijsbeleid en van onderwijs- en opleidingsactoren, met als doel een succesvolle integratie van jongvolwassenen in de samenleving en op de arbeidsmarkt, meer leercultuur bij volwassenen en meer lerende ondernemingen. Dé grondstof voor de omwentelingen door digitalisering en robotisering is voor de SERV de ontwikkeling van de talenten en competenties van leerlingen, studenten, onderwijsprofessionals en volwassenen. In de visie voor onderwijs en vorming mag voor de SERV een grotere aandacht gaan naar de laatste groep. De omgevingsanalyse legt een aantal kenmerken en verbeterpunten van het Vlaams onderwijs (opnieuw) bloot, deze dienen een afdoende antwoord te krijgen tijdens deze legislatuur. De raad vraagt een (nog) grotere klemtoon op bepaalde beleidsthema’s, -instrumenten of doelstellingen: inzetten op nieuwe leerwegen zoals Duaal Leren en flexibele leertrajecten in secundair en hoger onderwijs; een doordachte onderbouw van de inhoud van (arbeidsmarktgerichte) opleidingen, in overleg met werkpartners; zorgen dat iedereen aan boord is en blijft door gelijke onderwijskansen te realiseren; investeren in een toekomstgerichte uitrusting en infrastructuur in alle studierichtingen en opleidingen en ondersteunen van levenslang leren door een goede aansluiting tussen leren en werken, leerloopbaanbegeleiding, de erkenning van verworven competenties en het verhogen van de participatie aan vorming en opleiding. Lees het advies

Beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024

De minister beschouwt het SERV-akkoord Iedereen aan boord (22 juni 2019) als leitmotiv voor haar beleid. Rond de beleidsonderwerpen doelgroepenbeleid, brede activering, internationale migratie, loopbaantransities, werkbaar werk, sociale economie en levenslang leren vraagt de minister in de beleidsnota expliciet om samenwerking met de sociale partners. Ze stelt verder dat belangrijke hervormingen steeds in nauw overleg met de sociale partners zullen gebeuren o.a. in VESOC. De sociale partners vinden deze beleidsaanpak bijzonder positief en gaan graag in op deze uitnodiging. Zij willen mee hun schouders zetten onder het vormgeven van dit beleid met als doel meer mensen aan het werk krijgen én duurzaam aan het werk houden. De samenwerking met het beleid gebeurt binnen de SERV, hét huis van het Vlaams sociaal overleg. Waar relevant, worden ook anderen bij de beleidsvoorbereiding en -advisering betrokken. De SERV vraagt een duidelijke werkingskalender met meer gedetailleerde timing om de werking optimaal te organiseren.
De Vlaamse sociale partners schuiven in dit advies ook drie onderwerpen naar voren waar ze verontrust over zijn en de aandacht op willen vestigen. Het gaat om: (1) lokale partnerschappen en lokaal werkgelegenheidsbeleid, (2) een doordachte datastrategie en (3) een talentenoffensief. Over deze onderwerpen is verdere gezamenlijke reflectie en overleg nodig. Lees het advies

Bestuurlijke beleidsnota's 2019-2024

De vijf ‘bestuurlijke’ beleidsnota’s (Algemeen Regeringsbeleid, Justitie en Handhaving, ICT en Facilitair Management, HR en Audit, Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid) bevatten veel goede beleidsintenties die erg belangrijk zijn voor de kwaliteit van het beleid en de regelgeving in de komende legislatuur. Ze sluiten nauw aan bij eerdere adviezen van de SERV. Echter, de meeste van deze beleidsambities zijn niet nieuw. Opdat ze zouden leiden tot de gewenste impact zijn een hoge politieke prioriteit en ondersteunende ambtelijke capaciteit essentieel. De SERV vraagt verder meer duidelijkheid over de wijze waarop de regering rond grote transversale beleidsthema’s en rond regiovorming zal werken en over de doelstellingen en aanpak van het programma om de Vlaamse overheid fundamenteel te herdenken. De sociale partners bevestigen ook het belang van een goed en breed ingevuld HR-beleid binnen de overheid, met bijzondere aandacht voor diversiteit, en vragen dat via overleg met het personeel en hun vertegenwoordigers betrokkenheid en draagvlak wordt gecreëerd. Lees het advies

Beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking 2019-2024

De SERV fungeert al jaren als partner van het Vlaams internationaal beleid. De sociale partners streven ernaar hun belangrijke positie als structurele partner binnen het Vlaamse internationale beleidsveld te bestendigen en te versterken. Zo ondersteunt de SERV het Vlaams buitenlands beleid en vindt hij een grotere betrokkenheid van Vlaanderen bij het maken van Europese en mondiale afspraken aangewezen. In zoverre de beslissingen van internationale fora een directe en wezenlijke invloed hebben op de sociaal-economische omgeving in Vlaanderen, beschouwt de SERV het als zijn kernopdracht zijn stem te laten gelden. De Vlaamse sociale partners zullen getrouw verder blijven samenwerken met internationale partners en op zoek gaan naar partnerschappen. Ze bieden zich opnieuw aan als technische partner van het Vlaams buitenlands beleid en zullen zelf blijvend inzetten op deelname aan Europese projecten van ervaringsuitwisseling en samenwerking. Inhoudelijk stellen ze voor om de thema’s van sociaal overleg niet te laten vallen en zijn ze bereid hun expertise mee in te schakelen bij de internationale uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden.Lees het advies