SERV-academie De mogelijkheden van Artificiële intelligentie voor HR

Digitale academie op dinsdag 27 april 2021 van 10 tot 12u

Artificiële intelligentie heeft het potentieel om antwoorden te bieden op tal van sociaal-economische uitdagingen zoals de energie- en klimaatproblematiek, gezondheid, welzijn en zorg, veiligheid, productiviteit, arbeidsmarkt, de dienstverlening van de overheid ... In februari bracht de SERV een daarover een informatierapport uit met een internationale verkenning van de sociaal-economische impact van AI.

Als we inzoomen op de arbeidsmarkt, is een bijzondere uitdaging de vraag hoe arbeidsorganisaties met AI kunnen inspelen op de arbeidsmarkt van de toekomst. De strategische integratie van AI in het Human Resource Management-beleid kan mee een antwoord bieden op deze uitdaging.  

Tijdens deze SERV-academie gaven we inzicht in de concrete toepassing van AI in HR in de Vlaamse ondernemingen. In welke mate wordt AI in HR al toegepast? Hoe verloopt het beslissingsproces over de introductie en uitrol van AI? Welke afdelingen zijn  betrokken (enkel HR- en IT-afdeling of ruimer)? Zijn ook de werknemers/vakbonden betrokken en is er sociaal overleg voorzien?  In welke HR-processen wordt AI vooral ingezet? Is AI enkel een zaak van grote ondernemingen ? Is dit een succesverhaal of is enige nuance op zijn plaats? Welke zijn de belangrijkste drempels? Hoe gaan werknemers om met de nieuwe digitale omgeving? Hoe juridische en ethische kwesties aanpakken? De vier sprekers zochten samen met de deelnemers het antwoord op deze vragen.

Programma

Verwelkoming en inleiding door Ann Vermorgen, voorzitter SERV

Key note speech: Kansen en uitdagingen voor een vernieuwend HR-beleid door Ben Greeven, CEO Thalento

Het innovatieproces van AI-toepassingen voor de HR-afdeling door Nikolaas Bellens, CEO Kazi

De introductie en uitrol van AI in het HR-beleid van de onderneming door Marleen Van Daele, recruitment & development manager Lunch Garden

Werknemersbetrokkenheid en sociaal overleg Robert Veekman, vakbondsverantwoordelijke ACV Puls

Gedachtewisseling tussen sprekers en deelnemers, moderator: Sandra Hellings, studiedienst SERV

Sprekers

foto Ben Greven

Ben Greeven is CEO en oprichter van het HR-techbedrijf Thalento en tevens medeoprichter van HR Tech Valley. Hij verzorgt de keynote over het potentieel van AI voor HRM. Hij schetst de ontwikkeling van AI in het HR-segment, het belang en de rol van de HR Tech Valey hierin en de toekomstperspectieven voor de Vlaamse bedrijven (kmo’s). Hij zoomt meer in het bijzonder ook in op de kansen en uitdagingen van AI voor de onderneming en de werknemer. Tevens geeft hij zijn bespiegelingen mee over de ethische kant van AI bij HR-processen.

foto Nikolaas Bellens

Vervolgens komt HR-technologieaanbieder Kazi aan bod met CEO Nikolaas Bellens die dieper zal ingaan op het doel en de activiteiten van de onderneming, de AI-technologieën waarin de onderneming gespecialiseerd is, het innovatieproces voor de ontwikkeling van dergelijke technologieën en de wijze waarop er bij het ontwikkelingsproces van AI-technologie rekening wordt gehouden met ethische kwesties zoals kwaliteit van data, transparantie, vooroordelen en privacy.

foto Marleen Van Daele

Naast de aanbieders willen we ook ingaan op de ervaringen die klanten en afnemers hebben opgedaan bij de introductie, de uitrol en toepassing van AI in de HR-afdeling. Marleen Van Daele, recruitment & development manager bij Lunch Garden schetst een beeld van de doelstellingen die aan de basis liggen van de beslissing tot invoering van AI, de vooruitgang die al dan niet wordt geboekt, de drempels en uitdagingen die ermee gepaard gaan en de manier waarop werknemers al dan niet betrokken en voorbereid worden.

foto Robert Veekman

Of en hoe werknemers al dan niet worden betrokken, hoe ze omgaan met de introductie en de uitrol AI (op de werkvoer) en of AI voorwerp is van sociaal overleg, vernemen we van Robert Veekman, vakbondsverantwoordelijke bij ACV Puls.

27 april 2021, 10:00 - 27 april 2021, 12:00