Werk de certificatenoverschotten snel maar doordacht weg

Er zijn momenteel grote overschotten certificaten op de markten voor groene-stroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC). Die duwen de prijzen van de certificaten omlaag en zorgen ervoor dat sommige producenten hun certificaten nog moeilijk kwijtraken op de markt. Dat brengt vooral de uitbating van installaties waarvoor er geen of onvoldoende minimumsteun geldt in moeilijkheden en ontmoedigt investeringen in nieuwe installaties. Volgens SERV en Minaraad moeten er twee zaken gebeuren. 

  1. Ten eerste moeten de overschotten snel maar doordacht worden weggewerkt. Dat kan door een quotumverhoging, opkoping (en vernietiging) van certificaten en banking. Om een goede beslissing mogelijk te maken is het nodig dat de VREG op korte termijn nagaat waar het certificatenoverschot zich bevindt en over welke certificaten het gaat. Onafhankelijk van welke optie wordt gekozen, zal het belangrijk zijn om de engagementen tegenover bestaande installaties en actoren te respecteren maar evenzeer om de impact van de kostenverhoging op de eindafnemers te bewaken.
  2. Ten tweede moeten maatregelen vermijden dat de problematiek van structurele overschotten zich in de toekomst herhaalt. Dat betekent dat bij de aangekondigde herziening van de certificatensystemen aandacht moet gaan naar de problematiek van structurele onevenwichten. De raden vragen om het ambitieniveau voor groene stroom en WKK voor 2020 (en daarna), samen met dat voor energie-efficiëntie en groene warmte, te actualiseren en om het aandeel van de verschillende toepassingen te bepalen conform de gewenste mix. Het ondersteuningsbeleid moet goed worden opgevolgd aan de hand van relevante indicatoren en periodiek worden geëvalueerd.

In de beide gevallen moet de gekozen oplossing maximaal kaderen binnen de ruimere evaluatie van het hernieuwbare energiebeleid en de geplande herziening van de certificatensystemen. Zo is een aanpassing van het ondersteuningssysteem zonder de problematiek van de overschotten nodig om op de meest effectieve, kostenefficiënte en rechtvaardige manier de hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2020 en verder te halen. Verder is een globale evaluatie nodig van de hernieuwbare energie-doelstellingen voor 2020 en verder, én van de rol van het groenestroom- en WKK-certificatensysteem hierin ten opzichte van andere maatregelen. Het advies bevat heel wat informatie die kan bijdragen tot onderbouwing van beleidskeuzes.