Sociale partners sluiten akkoord over uitgangspunten Vlaamse kinderbijslag

zes kinderen in kring die naar toeschouwer kijken vanuit vogelperspectiefDe Vlaamse sociale partners bereikten een akkoord over de uitgangspunten voor de Vlaamse kinderbijslag. Ze pleiten voor een doelgerichte hervorming van de kinderbijslag die degelijk onderbouwd is en rechtszekerheid biedt aan alle gezinnen. Het nieuwe stelsel moet eenvoudig en transparant zijn en aangepast aan maatschappelijke realiteiten zoals toenemende kinderarmoede, wijzigende gezinsrelaties, de situatie van eenoudergezinnen, de budgettaire context, ...
De sociale partners volgen het Vlaams regeerakkoord waar het kiest voor een basisbijslag die niet afhankelijk is van de rangorde van het kind in het gezin. Ze vragen echter wel de leeftijdsgebonden kosten van kinderen niet te negeren en pleiten daarom voor een leeftijdsgebonden basiskinderbijslag. Oudere kinderen wegen financieel immers zwaarder door in het gezinsbudget dan jonge(re) kinderen.

De SERV is het principieel eens met het Vlaams regeerakkoord om sociale toeslagen toe te kennen aan gezinnen met een laag inkomen, rekening houdend met  een gezinsgemoduleerde inkomensgrens. De maatschappelijk afgewogen keuzes van de inkomenscriteria, de inkomensgrens en de gebruikte methode voor gezinsmodulering zijn cruciaal en vormen voor de SERV de noodzakelijke voorwaarden om een doelmatige en doeltreffende toekenning van de sociale toeslag te garanderen. Binnen het globale budget van de kinderbijslag moet daarvoor voldoende budget uitgetrokken worden.

De volgende maanden zal de SERV zijn voorstellen verder concretiseren op basis van deze uitgangspunten. De SERV gaat hierover ook in dialoog met de Vlaamse overheid en andere betrokken actoren.