Evalueer ruimer sociaal energiebeleid

De SERV waardeert de verbeteringen aan de wettelijke regeling via het ontwerpbesluit, maar formuleert nog aandachtspunten. De SERV vindt de uitgevoerde evaluatie te eng. De ruimere energiearmoede-problematiek en het ruimere sociaal energiebeleid zijn niet meegenomen in de evaluatie. Zoals opgenomen in zijn werkprogramma, bereidt de SERV momenteel op eigen initiatief een analyse van het sociaal beleid in de energie- en watersector voor. Daarin komen ook de gratis kWh maatregel en het preventief energie-armoedebeleid aan bod. 

Sociaal energiebeleid

De SERV waardeert de uitgebreide en ruime consultatie die het traject voor de evaluatie van de sociale openbare dienstverplichtingen voorzag. Bovendien waardeert de SERV dat de evaluatie de situatie in Vlaanderen vergelijkt met deze in andere gewesten en landen. Daarin stellen we vast dat het Waals en het Brussels Gewest een ruimere definitie hanteren voor de groep 'beschermde klant' en hier andere voordelen aan verbinden. Ter zake vraagt de SERV dat Vlaanderen pleit voor een harmonisatie en uitbreiding van de definitie op federaal niveau. Inhoudelijk betreurt de SERV dat de evaluatie te eng was en niet de ruimere problematiek van energiearmoede omvat. Verder stelt de SERV vast dat de gratis kWh maatregel in een afzonderlijk evaluatietraject vervat zit. Zoals opgenomen in zijn werkprogramma, bereidt de SERV momenteel op eigen initiatief een analyse van het sociaal beleid in de energie- en watersector voor. Daarin komen ook de gratis kWh maatregel en het preventief energie-armoedebeleid aan bod.

Gereguleerd tarief

Wat het ontwerpbesluit zelf betreft, verwelkomt de SERV de wijzigingsvoorstellen die een terugkeer van de door de netbeheerder beleverde klanten naar de vrije markt vergemakkelijken. Toch heeft de SERV bedenkingen bij de hoogte van het gereguleerde tarief van de sociale leverancier. Gezien het gereguleerde tarief een federale bevoegdheid betreft, vraagt de SERV een grondige evaluatie bij de overheveling van deze bevoegdheid naar Vlaanderen. Daarnaast vraagt de SERV te waken over de impact op de marktwerking van bijkomende verplichtingen voor een betere dienstverlening van de leveranciers. Nieuwe en vooral kleine leveranciers kunnen nadeel ondervinden van bijkomende administratieve lasten.

Energiescans

Verder vraagt de SERV om een flexibeler en ruimer kader voor energiescans te voorzien. De energiescans moeten op sleutelmomenten worden voorzien en de afbakening van de doelgroep moet verder bekeken worden. Tot slot steunt de SERV de voorgestelde wijziging voor het verbod op afsluitingen van de minimale levering van stroom gedurende de winterperiode.