jaarverslag laden
even geduld

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Na het opstartjaar werd 2020 het eerste volledige werkjaar van de raad. Het werd een jaar waarin de u bekende externe factoren onze werking sterk beïnvloedden.

Zo had de coronacrisis een grote impact op de inhoud van het advieswerk van de raad. We schreven op eigen initiatief een uitgebreid advies over de aanpak van deze crisis en de lessen die hieruit moeten getrokken worden. De raad deed meer dan honderd aanbevelingen om in de toekomst zulke crisissen beter aan te pakken en te beheren. Omdat de coronacrisis niemand ontziet, schreven we het advies met alle leden van de vier kamers van de raad. Zo kwamen stemmen uit alle hoeken van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan bod.

Daarnaast leidde deze crisis ook tot een andere manier van werken in onze raad. Vergaderingen, overlegmomenten en het zoeken naar consensus verliepen voortaan digitaal en op afstand.

Toch slaagden we erin om ook in 2020 heel wat interessante adviezen uit te brengen. Naast het belangrijke advies over de coronacrisis brachten we nog veertien andere adviezen uit. Elke kamer van de Vlaamse Raad WVG leverde in het afgelopen jaar adviezen af waardoor heel wat thema’s aan bod kwamen. Zo uitte de raad kritiek op het invoeren van nieuwe drempels voor sociale rechten binnen de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Ook over de stopzetting van het basisondersteuningsbudget maakte de raad heel wat opmerkingen. We spraken ons uit over de kwaliteit van de kleuteropvang en de organisatie van de buitenschoolse opvang en activiteiten. De raad deed ook enkele aanbevelingen voor de verdere uitvoering van het contactonderzoek n.a.v. de corona-epidemie en de verwerking van gegevens van mogelijks besmette burgers. Op onze website www.vlaamseraadwvg.be vindt u al onze adviezen terug.

De Vlaamse Raad WVG doet ook aan introspectie en zoekt naar wat beter kan. Zo organiseerden we een grote bevraging bij de leden van de raad waaruit lessen getrokken worden over zowel de eigen werking als over de impact die de raad wil hebben op beleidsmakers en op evoluties in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

We wensen u een aangename lezing van dit jaarverslag en kijken uit naar uw reactie.

Ann Baeyens, Tom Balthazar, Hendrik Delaruelle en Tanja Nuelant
voorzitters van de Vlaamse Raad WVG

Leeswijzer

Leeswijzer

Het jaarverslag geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

nextVolgende pagina
Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Pagina overzicht
Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Home
Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Pagina navigatie
Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.

Jaarverslag Vlaamse Raad WVG

 
 
 

Oprichting en opdrachten

Oprichting: de Vlaamse Raad WVG ging van start op 1 januari 2019.

Akkoorden: de Vlaamse Raad WVG heeft als opdracht om akkoorden te sluiten tussen de stakeholders en de Vlaamse Regering over aspecten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Adviesfunctie: de Vlaamse Raad WVG heeft ook een adviesfunctie ten aanzien van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Hij heeft de opdracht om advies uit te brengen over de hoofdlijnen van het beleid en bij te dragen tot het vormen van een beleidsvisie. De Vlaamse Raad WVG zal uit eigen beweging adviezen uitbrengen of op verzoek over voorstellen van decreet, over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering en over conceptnota’s, groenboeken en witboeken.

Opdrachten: in het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse Raad WVG krijgt de raad de volgende opdrachten met betrekking tot het beleid inzake Vlaamse sociale bescherming en het beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake gezondheid, het beleid inzake welzijn en justitiehuizen en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:

 • overleg plegen en akkoorden sluiten over strategische beleidsaangelegenheden;
 • advies uitbrengen over de hoofdlijnen van dat beleid;
 • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
 • de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;
 • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht;
 • advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
 • advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht;
 • advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
 • advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving die voorbereid worden op het niveau van de Europese Unie, alsook over de internationale verdragen die voorbereid worden;
 • reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota’s;
 • advies uitbrengen of reflecties leveren over conceptnota’s, groenboeken en witboeken;
 • beleidsvoorstellen formuleren en de effectiviteit en efficiëntie daarvan in kaart brengen.

Samenstelling: de Vlaamse Raad WVG bestaat uit vier kamers:

 • een intersectorale kamer (sluit akkoorden en formuleert adviezen m.b.t. het beleid van twee of drie sectorale kamers en m.b.t. het beleid inzake welzijn en justitiehuizen);
 • een sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap;
 • een sectorale kamer Gezondheid;
 • een sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn.

De leden van de kamers van de Vlaamse Raad WVG werden bij Ministerieel Besluit van 1 februari 2019 aangeduid. In de loop van het jaar werden een aantal leden vervangen. Hieronder vindt u de samenstelling van de kamers op 31 december 2020.

 • Voorzitter
  • Delaruelle Hendrik
 • Ondervoorzitter
  • Lieten Ingrid

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • De Bom Erik, UNIZO
  • Lieten Ingrid, Verso
  • Meulemans Bert, Boerenbond
  • Van Herck Pieter, Voka
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Geenen Elisabeth, ABVV
  • Gerard Maarten, ACV
  • Remy Olivier, ACV Puls
  • Van de Sande Caroline, ACLVB
 • • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid VSB, gezondheid, gezin en jongerenwelzijn
  • Berteloot Stefaan, Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
  • Cloet Margot, Zorgnet-Icuro
  • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
  • Deneyer Hilde, Federatie Vrije Beroepen
  • Depuydt Marc, Vlozo, Vlaams onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Hueting Reinier, ASGB-Kartel en AADM - beroepsvertegenwoordigers artsen
  • Vander Weyden Patrick, SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Van Schuylenbergh Piet, VVSG
 • Vertegenwoordigers van ziekenfondsen
  • De Ruysscher Bart, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  • Van Hecke Wim, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
 • Vertegenwoordigers van zorgkassen
  • De Geest Greta, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Van Mossevelde Karin, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
 • Vertegenwoordiger private uitbetalingsactor
  • Hertogs Agnes, Infino Vlaanderen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid VSB, gezondheid, gezin en jongerenwelzijn
  • Ceule David, Onafhankelijk leven
  • Sleurs Jeroen, Gezinsbond
  • Vandenweghe Nils, Vlaamse Ouderenraad
  • Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform
 • Onafhankelijke deskundige
  • Declercq Anja

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Deiteren Caroline, UNIZO
  • De Roy Kristel, Verso
  • Rombaut Willem, Boerenbond
  • Teughels Sonja, Voka
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Adriaens Fien, ABVV
  • Diepvents Philippe, Vlaams ABVV
  • Jonckheere Tommy, ACLVB
  • Rosvelds Sandra, ACV
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid VSB, gezondheid, gezin en jongerenwelzijn
  • Demeulemeester Ann, Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
  • De Vriendt Tine, VVSG
  • Liégeois Erik, SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Luyten Ilse, Vlaams Welzijnsverbond
  • Moens Isabel, Zorgnet-Icuro
  • Penninckx Guido, ASGB-Kartel en AADM - beroepsvertegenwoordigers artsen
  • Stabel Kurt, Vlozo, Vlaams onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Van Rossen Edward, Federatie Vrije Beroepen
 • Vertegenwoordigers van ziekenfondsen
  • Baeyens Ann, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  • Constandt Jürgen, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
 • Vertegenwoordigers van zorgkassen
  • Callewaert Paul, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Peeters Maarten, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 • Vertegenwoordiger private uitbetalingsactor
  • Vandenberghe Kathleen, Infino Vlaanderen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid VSB, gezondheid, gezin en jongerenwelzijn
  • De Weerdt Jeroen, Onafhankelijk leven
  • Geerts Maddie, Vlaamse Ouderenraad
  • Op de Beeck Susanne, Vlaams Patiëntenplatform
  • Valgaeren Elke, Gezinsbond
 • Onafhankelijke deskundige
  • Verté Dominique
 • Voorzitter
  • Baeyens Ann
 • Ondervoorzitter
  • Theunis Klaartje

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • De Bom Erik, UNIZO
  • Lieten Ingrid, Verso
  • Rombaut Willem, Boerenbond
  • Van Herck Pieter, Voka
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Adriaens Fien, ABVV
  • Bauwens Jan-Piet, BBTK
  • Rosvelds Sandra, ACV
  • Van de Sande Caroline, ACLVB
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid VSB en beleid inzake personen met een handicap
  • Ceule Dave, Onafhankelijk Leven
  • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
  • De Vriendt Tine, VVSG
  • Marquebreuck Peter, Vlozo-Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Theunis Klaartje, Zorgnet Icuro
  • Vande Velde Elke, SOM-Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Van Rossen Edward, Federatie Vrije Beroepen
  • Verdonck Louise, Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
 • Vertegenwoordigers van zorgkassen
  • Baeyens Ann, Zorgkas van de Christelijke Mutualiteiten
  • De Clercq Jean, Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Vandenbroucke Pieter, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten>
  • Van Moer Veronique, Neutrale Zorgkas Vlaanderen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid VSB en beleid inzake personen met een handicap
  • Borré Ingrid, Katholieke Vereniging Gehandicapten
  • Proesmans Arne, Netwerk tegen Armoede
  • Vandenweghe Nils, Vlaamse Ouderenraad
  • Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform
 • Onafhankelijke deskundige
  • Stabel Koenraad

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Deiteren Caroline, UNIZO
  • De Roy Kristel, Verso
  • Meulemans Bert, Boerenbond
  • Teughels Sonja, Voka
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Geenen Elisabeth, ABVV
  • Jonckheere Tommy, ACLVB
  • Vandenbroucke Michael, ACV Puls
  • Vannetelbosch Bart, ACV
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid VSB en beleid inzake personen met een handicap
  • Berteloot Stefaan, Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
  • Cloet Margot, Zorgnet Icuro
  • De Neve Jan, Federatie Vrije Beroepen
  • De Weerdt Jeroen, Onafhankelijke Leven
  • Serneels Diane, Vlaams Welzijnsverbond
  • Van Rumst Bert, SOM-Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Verheyen Jannes, Vlozo-Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Vandeginste Emme, VVSG
 • Vertegenwoordigers van zorgkassen
  • De Ruysscher Bart, Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  • Geryl Maaike, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Kusters Hendrik-Jan, Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Van Beeck Wim, Neutrale Zorgkas Vlaanderen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid VSB en beleid inzake personen met een handicap
  • Geerts Maddie, Vlaamse Ouderenraad
  • Janssens Herman, Katholieke Vereniging Gehandicapten
  • Mellaerts Marit, Vlaams Patiëntenplatform
  • Stevens Hanne, Netwerk tegen Armoede
 • Onafhankelijke deskundige
  • Devriendt Erwin
 • Voorzitter
  • Balthazar Tom
 • Ondervoorzitter
  • Ramaekers Dirk

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • De Bom Erik, UNIZO
  • De Roy Kristel, Verso
  • Meulemans Bert, Boerenbond
  • Van Herck Pieter, Voka
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Geenen Elisabeth, ABVV
  • Selleslach Mark, ACV
  • Van de Sande Caroline, ACLVB
  • Van Eeghem Johan, BBTK
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake gezondheid
  • Balthazar Tom, Zorgnet-Icuro
  • Bovyn Tom, Belgische Vereniging van Artsensyndicaten
  • Cortebeeck Veerle, VVSG
  • Marquebreuck Peter, Vlozo-Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Vanvolsem Pieter, Vlaams Welzijnsverbond
  • Van Rossen Edward, Federatie Vrije Beroepen
  • Vander Weyden Patrick, SOM-Federatie van Sociale Ondernemingen
 • Vertegenwoordigers van ziekenfondsen
  • Baeyens Ann, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  • Constandt Jürgen, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
  • Hens Evelyne, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
  • Van Roy Karin, Landsbond van de Liberale Mutualiteiten
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid inzake gezondheid
  • Niesten Reinhart, Vlaamse Federatie van Gehandicapten
  • Rooze Justine, Vlaamse Ouderenraad
  • Smeyers Thijs, Caritas-armoedeorganisatie
  • Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform
 • Onafhankelijke deskundige
  • Ramaekers Dirk

Plaatvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
 • Colman Karel, Boerenbond
 • Deiteren Caroline, UNIZO
 • Teughels Sonja, Voka
 • Vander Steene Wouter, Verso
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Adriaens Fien, ABVV
  • Fobelets Johan, ACV Puls
  • Jonckheere Tommy, ACLVB
  • Mortier Jan, ACV
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake gezondheid
  • Cafmeyer Anthony, Vlozo-Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Cloet Margot, Zorgnet_Icuro
  • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
  • Deneyer Hilde, Federatie Vrije Beroepen
  • Himpe Dirk, Belgische Vereniging van Artsensyndicaten
  • Vande Velde Elke, SOM-Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Verlinden Elke, VVSG
 • Vertegenwoordigers van ziekenfondsen
  • De Brandt Laura, Landsbond van de Liberale Mutualiteiten
  • De Ruysscher Bart, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  • Hespel Jannie, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
  • Van Hecke Wim, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid inzake gezondheid
  • Geeroms Jul, Vlaamse Ouderenraad
  • Op de Beeck Suzanne, Vlaams Patiëntenplatform
  • Van Den Eede Veerle, Vlaamse Federatie van Gehandicapten
  • Verhoeven Dominic, Caritas-armoedeorganisatie
 • Onafhankelijke deskundige
  • Van Giel Roel
  • Voorzitter
   • Nuelant Tanja
  • Ondervoorzitter
   • Jennes Gaby

  Leden

  • Vertegenwoordigers van de werkgevers
   • De Bom Erik, UNIZO
   • De Roy Kristel, Verso
   • Meulemans Bert, Boerenbond
   • Van Herck Pieter, Voka
  • Vertegenwoordigers van de werknemers
   • Adriaens Fien, ABVV
   • Gerard Maarten, ACV
   • Van de Sande Caroline, ACLVB
   • Winters Nathalie, ACV Puls
  • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn
   • Depreitere Daniëlle, Unieko
   • Derwael Geert, Meander Pedagogisch Bureau vzw en Juul vzw
   • De Meerleer Ingrid, Solidariteit voor het Gezin
   • Liégeois Erik, Federatie van Sociale Ondernemingen
   • Lobijn Ann, VVSG
   • Moens Isabel, Zorgnet-Icuro
   • Segers Mieke, Vlaams Welzijnsverbond
  • Vertegenwoordigers van private uitbetalingsactoren
   • Ertveldt Marc, Parentia Vlaanderen vzw
  • Vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn
   • Cardoen Annabel, Welzijnszorg
   • De Meyer Magda, Nederlandstalige Vrouwenraad
   • De Potter Sara, De Ambrassade
   • Nuelant Tanja, Gezinsbond
  • Onafhankelijke deskundige
   • Jennes Gaby

  Plaatsvervangende leden

  • Vertegenwoordigers van de werkgevers
   • Christianen Bert, Boerenbond
   • Haesevoets Franky, Voka
   • Van Esch Wim, UNIZO
   • Vander Steene Wouter, Verso
  • Vertegenwoordigers van de werknemers
   • Diepvents Philippe, ABVV
   • Geenen Elisabeth, ABVV
   • Jonckheere Tommy, ACLVB
   • Reusen Tijl, ACV
  • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn
   • Cloet Margot, Zorgnet-Icuro
   • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
   • Devriendt Erwin, Solidariteit voor het Gezin
   • Vander Weyden Patrick, Federatie van Sociale Ondernemingen
   • Keygnaert Henk, VVSG
   • Rombaut Ann, Unieko
   • Verlodt Marc, Meander Pedagogisch Bureau vzw en Juul vzw
  • Vertegenwoordigers van private uitbetalingsactoren
   • Husson Gabor, Parentia Vlaanderen vzw
   • Pirard Pol, KidsLife Vlaanderen vzw
  • Vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn
   • Bruggeman Katrien, Nederlandstalige Vrouwenraad
   • Geerardyn Inge, De Ambrassade
   • Trappeniers Koen, Welzijnszorg
   • Valgaeren Elke, Gezinsbond
  • Onafhankelijke deskundige
   • Berghmans Min

  Medewerkers

  Secretaris

  • Gunter Naets

  Studiedienst

  • Annick De Donder
  • Barbara Krekels
  • Annemie Nys

  Administratieve ondersteuning

  • Anja Maes

  Werking in cijfers

  Adviezen: de Vlaamse Raad WVG bracht in 2020 vijftien adviezen uit.

  15

  adviezen
  14

  adviezen op vraag
  1

  advies op eigen initiatief

  Kamers: de Intersectorale kamer bracht zes adviezen uit, de sectorale kamer VSB en Personen met een Handicap drie. De sectorale kamer Gezondheid gaf één advies en de sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn vijf.

  6

  Intersectorale kamer
  3

  Sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap
  1

  Sectorale kamer Gezondheid
  5

  Sectorale kamer Gezin en jongerenwelzijn

  Vergaderingen: Het voorzitterscollege vergaderde vier keer.

  De verschillende kamers van de Vlaamse Raad WVG vergaderden samen achtendertig keer.

  • De Intersectorale kamer vergaderde zes keer;
  • De sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap vergaderde veertien keer;
  • De sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn kwam tien keer samen;
  • De sectorale kamer Gezondheid vergaderde acht keer.

  Een delegatie van de raad vergaderde op 29 juni 2020 met de Beleidsraad van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op deze vergadering werd het werkprogramma van de raad voorgesteld en besproken en werden ook enkele afspraken gemaakt over de samenwerking tussen beide.

  De raad vergaderde twee keer met minister Beke. Op 20 augustus 2020 was er een onderhoud tussen de minister en het voorzitterscollege van de Vlaamse Raad WVG over de samenwerking tussen minister en raad. Een delegatie van de leden van de raad vergaderde op 19 november 2020 met de minister over de beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsopmaak voor WVG.

  Op 12 februari 2020 nodigde de raad de leden van de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding van het Vlaams Parlement uit voor een gedachtewisseling. Aan de leden van de commissie werd de werking van de raad voorgesteld en tussen de leden van beide instellingen werd gesproken over de (uitgevoerde en toekomstige) advisering van de raad.

  Intersectorale kamer

  De Intersectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid van twee of drie sectorale kamers en het beleid inzake welzijn en justitiehuizen.

  Adviezen

  In 2020 bracht de Intersectorale kamer zes adviezen uit.

  In de kijker

  9
  juli

  Lessen trekken uit de coronacrisis: aan de slag met hindernissen en opportuniteiten in het beleidsdomein WVG

  De coronacrisis heeft een zeer grote impact op onze samenleving en op al wie betrokken is bij het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De Vlaamse Raad WVG maakt in een breed gedragen advies een eerste balans op van de voorbije maanden en formuleert vele concrete aanbevelingen voor de toekomst.

  Lees meer

  Kamer VSB en Handicap

  Deze sectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid inzake Vlaamse sociale bescherming en het beleid inzake personen met een handicap.

  Adviezen

  In 2020 bracht de kamer VSB en Personen met een Handicap drie adviezen uit.

  In de kijker

  12
  mei

  Personeelskader in de woonzorg: nood aan overleg en een globale aanpak

  De Vlaamse Regering heeft het ‘Besluit Flexibilisering van het verzorgend personeel’ goedgekeurd dat de flexibilisering op de norm verpleging verder versoepelt in de woonzorgcentra en ervoor zorgt dat er meer contracttypes voor zorgpersoneel in aanmerking komen.

  De Vlaamse Raad WVG deelt de bezorgdheid van de minister over de moeilijke (tot soms onmogelijke) invulling van de personeelskaders, maar is niet tevreden dat over dit besluit spoedadvies moet gegeven worden. De Vlaamse Raad WVG vraagt dat dit besluit eerst wordt besproken met de werkgevers en werknemers in de sector. Terzelfdertijd moeten de tijdelijke maatregelen met betrekking tot de tekorten in de personeelsomkadering naar aanleiding van de COVID-19-crisis blijven gelden tot het nieuwe ‘Besluit flexibilisering van het verzorgend personeel’ van kracht wordt.

  Intussen geeft de raad al een aantal bedenkingen en suggesties mee in het voorliggende advies. Zo verwacht de raad een grote en integrale aanpak van de personeelsomkadering in de woonzorg. Een eventuele verruiming van de flexibilisering kan enkel toegelaten worden tot wanneer de personeelsomkadering integraal (her)bekeken wordt. Ook stelt de raad zich vragen bij de wenselijkheid om bepaalde nieuwe contracttypes in de woonzorg toe te laten.

  Lees het advies

  30
  oktober

  Geen uitdoofscenario voor basisondersteuningsbudget zonder blauwdruk eengemaakt zorgbudget

  De Vlaamse Regering wil de drie zorgbudgetten binnen de Vlaamse sociale bescherming omvormen tot één zorgbudget. De Vlaamse Raad WVG ziet kansen in zo’n eengemaakt zorgbudget als dat het gebruik vereenvoudigt en verbetert en effectief tegemoetkomt aan de noden. De Vlaamse Raad WVG kan echter niet akkoord gaan met wat nu gebeurt. Ondanks het feit dat er nog geen blauwdruk van dit nieuwe zorgbudget bestaat, beslist de Vlaamse Regering al om één van de drie zorgbudgetten, het basisondersteuningsbudget (BOB), af te bouwen.

  Goed beleid vraagt om eerst de krijtlijnen van het nieuwe zorgbudget uit te werken en dan pas bestaande instrumenten in te perken. Als het BOB nu al uitdooft, zullen de basisondersteuningsnoden van heel wat personen met een handicap onbeantwoord blijven. Daar kan de raad niet mee akkoord gaan: de beleidsplannen kunnen pas uitvoering krijgen wanneer het alternatief gekend is en in werking treedt. Daarom roept de Vlaamse Raad WVG de Vlaamse Regering op om vaart te zetten achter de blauwdruk van het eengemaakte zorgbudget en de stakeholders daarbij te betrekken.

  Lees het advies

  9
  december

  Kritiek op de veranderingen aan de Vlaamse sociale bescherming

  De Vlaamse Raad WVG gaat niet akkoord met het inbouwen van nieuwe drempels voor sociale rechten binnen de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Door bijkomende verblijfs- en inburgeringsvoorwaarden en een dossiertaks voor het starten van een administratief beroep bemoeilijkt de Vlaamse Regering de toegang tot de VSB. De raad vindt deze drempels niet rechtvaardig en wijst erop dat ze niet bijdragen tot een sociaal inclusief beleid. Ze zullen het bestaande beschermingsniveau voor al kwetsbare personen doen dalen.

  De raad maakt zich ook grote zorgen over het voorstel om het zorgbudget volledig aan het inkomen te koppelen voor ouderen met een zorgnood in een woonzorgcentrum. Dit houdt geen rekening met de extra kost die een grotere zorgnood meebrengt voor ouderen en kan discriminerend werken tegenover ouderen in de thuiszorg. Het voorstel is ook onvoldoende budgettair gedekt en niet genoeg onderbouwd. Daarom vraagt de raad om de zorgzwaarte van de oudere in rekening te blijven brengen bij de toekenning van de zorgbudgetten in woonzorgcentra. Mocht de regering toch vasthouden aan haar voorstel, dan zijn er volgens de Vlaamse Raad WVG vier voorwaarden waaraan de uitvoering van het voorstel zeker moet voldoen.

  Lees het advies

  Alle adviezen van de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap

  Kamer Gezondheid

  Deze sectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid inzake gezondheid.

  Adviezen

  In 2020 bracht de sectorale kamer Gezondheid één advies uit.

  In de kijker

  8
  juli

  Aanbeveling voor contactonderzoek in de strijd tegen corona

  De Vlaamse Raad WVG is tevreden dat beleidsmatig een kader is gecreëerd dat toelaat om op gecoördineerde wijze een goed georganiseerd contactonderzoek op te zetten. De raad heeft wel enkele aanbevelingen voor de verdere uitvoering van het contactonderzoek en de verwerking van gegevens van mogelijks besmette burgers.

  Lees meer

  Kamer Gezin en Jongerenwelzijn

  Deze sectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn.

  Adviezen

  In 2020 bracht de sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn vijf adviezen uit.

  In de kijker

  1
  september

  Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan stelt goede prioriteiten, uitwerking kan beter

  Het nieuwe Vlaamse Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan focust op vijf prioriteiten die volgens de Vlaamse Raad WVG goed aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Meer inzetten op hun welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling, op gezonde en leefbare buurten, op hun vrijwillige inzet, vrijetijdsbesteding en mediawijsheid zijn inderdaad belangrijke uitdagingen voor deze regeerperiode.

  Het is dan ook erg jammer dat de omzetting van prioriteiten naar acties veel minder aansluit bij wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden. Heel wat acties zijn niet concreet, actueel of ambitieus genoeg. Bovendien is er geen monitoringsysteem en zijn er geen vastgelegde budgetten. Dit alles roept bezorgdheden op over de werkelijke impact van het beleidsplan op de rechten van kinderen en jongeren in Vlaanderen.

  Lees meer

  30
  september

  Kwaliteitslabel kleuteropvang slechts eerste stap

  De Vlaamse Regering wil een kwaliteitslabel invoeren voor de buitenschoolse opvang. Dit vrijblijvende kwaliteitslabel kan op zichzelf niet voor elke Vlaamse kleuter kwaliteitsvolle opvang garanderen vindt de Vlaamse Raad WVG. Daarvoor is een meer omvattend kwaliteitskader nodig dat de kwaliteit van de nest- en webfunctie en de allround kwaliteit van de buitenschoolse opvang op een bepaald grondgebied omvat.

  Voor de raad is een kwaliteitslabel kleuteropvang dus slechts een eerste, zeer onvolkomen stap in een traject naar meer kwaliteit. De raad roept de Vlaamse overheid met aandrang op om dit traject samen met lokale besturen verder te lopen en te versterken. De raad vraagt ook snel werk te maken van het inspiratiekader via een degelijk participatief traject. Het uitvoeringsbesluit over het kwaliteitslabel kleuteropvang moet de lat voldoende hoog leggen. Er mag niet ingeboet worden op de kwaliteit van de organisaties met een nestfunctie voor kleuters.

  Lees het advies

  Communicatie

  Website

  Bezoekers en downloads: de website van de Vlaamse Raad WVG werd in 2020 in totaal 4.386 keer geraadpleegd door in totaal 3.317 externe bezoekers. Dat is goed voor in totaal 13.719 paginaweergaven.

  Https: de website van de Vlaamse Raad WVG is een https-website. Dit zorgt o.a. voor meer beveiliging en gebruikersvertrouwen en een verbeterde ranking in Google search.

  Anysuferproof: de website is Anysurferproof. Dit kwaliteitslabel garandeert dat onze website voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een functiebeperking. Met het behalen van het label voldoet onze website ook aan de vereisten in het kader van het Toegankelijk Web-project van de Vlaamse overheid. We behaalden in 2020 de tweejaarlijkse vernieuwing van het toegankelijkheidslabel.

  GDPR-proof: de Vlaamse Raad WVG hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Sinds de start van de GDPR in mei 2018, vind je een privacyverklaring en toelichting bij het cookiebeleid op de website.

  4.386
  sessies
  3.317
  gebruikers
  13.719
  paginaweergaven

  E-nieuwsbrieven

  De Vlaamse Raad WVG verstuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief over zijn activiteiten. In 2020 verstuurden we zes nieuwsbrieven naar 305 abonnees. Het aantal e-nieuwsbriefabonnees nam in 2020 sterk toe.

  De open rate van de nieuwsbrieven ligt boven de benchmark van overheidsnieuwsbrieven (26,5%) bij Mailchimp.

  6
  nieuwsbrieven
  305
  abonnees

  Openbaarheid van bestuur

  De Vlaamse Raad WVG volgt de wettelijke bepalingen over de openbaarheid van bestuursdocumenten die gelden voor de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

  Dat betekent onder meer dat de Vlaamse Raad WVG aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de gevraagde bestuursdocumenten openbaar maakt door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen. Deze verplichting geldt niet als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn. In praktijk worden vrijwel alle beslissingen van de Vlaamse Raad WVG gepubliceerd via zijn website en worden ze dus actief openbaar gemaakt.

  In 2020 ontving de Vlaamse Raad WVG geen aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten.

  Klachtenbehandeling

  De Vlaamse Raad WVG ontving geen klachten in 2020.

  Het jaarverslag geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

  nextVolgende pagina
  Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

  Pagina overzicht
  Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

  Home
  Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

  Pagina navigatie
  Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.