Meer mensen actief op de arbeidsmarkt, in meer werkbare jobs

De doelstelling van het Pact 2020 blijft het uitgangspunt van het toekomstig arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid: meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs. Dit impliceert een hogere werkzaamheids- en werkbaarheidsgraad. Met deze doelstelling als kader, formuleert de commissie Arbeidsmarkt zijn adviezen en inbreng voor het overleg binnen VESOC.

Het thema werk wordt op de eerste plaats behandeld in de commissie Arbeidsmarkt. Deze commissie buigt zich over de verschillende subthema’s binnen het domein werk, waaronder overgang onderwijs-arbeidsmarkt, activering, competentie- en loopbaanbeleid, werkbaarheid, doelgroepenbeleid, sociale economie, dienstencheques, economische migratie, sectorconvenants, diversiteit enz. Bijzondere aandacht gaat uit naar de bevoegdheden die overkomen in het kader van de zesde staatshervorming. Bepaalde subthema’s van werk komen daarnaast ook aan bod binnen de Commissie Diversiteit, de Commissie Sociale Economie, de Stichting Innovatie & Arbeid, het Competentieteam en de adviescommissie Private Arbeidsbemiddeling.

Hieronder vind je een selectie van drie belangrijke recente adviezen die de raad rond deze thema's uitbracht.

Jongerenbonus

Jongeman sleutelt aan onderkant wagen

De SERV stelt zich vragen bij het voornemen van de Vlaamse regering om drie van de vier deelprojecten van de jongerenbonus te laten uitdoven. Als de maatregel wordt afgeschaft, vraagt de SERV dat de regering een volwaardig alternatief voorziet. Niet alleen voor de 645 jongeren die door deze beslissing worden getroffen maar voor alle betrokkenen. De jongerenbonus richt zich tot jongeren onder de 30 die hoogstens over een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs beschikken en vond zijn oorsprong in het Generatiepact. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor deze maatregel.
Lees het advies

Activeringsstage

Persoon met syndroom van Down werkt achter een computer

Gelet op de grote en stijgende vraag, wensen de sociale partners dat het maximale contingent activeringsbegeleidingen wordt ingevuld en dus zeker niet verlaagd ten aanzien van het aantal activeringsbegeleidingen in 2016 (1250). Toch zullen er nog niet-werkende werkzoekenden met een medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problematiek en advies activeringsbegeleiding uit de boot vallen. Gezien het beperkte aantal plaatsen en de beperkte doorstroom vanuit activeringszorg naar de arbeidsmarkt, maken de sociale partners zich zorgen over waar deze mensen terecht kunnen. We vragen u en de Vlaamse Regering om de vinger aan de pols te houden en hierrond initiatieven te nemen. In dat kader vragen de sociale partners een stand van zaken van de geplande uitvoering van het W2 kader.
Lees het advies

Hervorming PWA-stelsel wijk-werken

vrouw met goed gevulde boodschappenmand komt aan in tuin van oudere vrouw die aan de voordeur staat te wachten

Minister Muyters vroeg de SERV om advies over de conceptnota “Hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument ‘Wijk-werken’ binnen het Vlaamse activeringsbeleid.” In dit advies geeft de SERV haar eigen visie op de invulling van het systeem van wijk-werken.De SERV maakt hierbij een onderscheid tussen de doelgroep van het huidige PWA-systeem en de toekomstige doelgroep.
Lees het advies

Meer weten?

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie