Sociaal-economische kernindicatoren van Vlaanderen

  De sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen (SEKIV) vatten in negen grafieken en tabellen de huidige sociaal-economische situatie van Vlaanderen samen. De SEKIV maken gebruik van de meest recente gegevens van o.a. de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau, de VDAB, Eurostat en de OESO. De SERV berekent bovendien een aantal regionale afgeleiden van deze cijfers om de impact voor Vlaanderen in te schatten.

  Deze SEKIV-cijfers worden opgemaakt door het SERV-Secretariaat ter ondersteuning van het sociaal-economisch overleg en de beleidsadvisering door de sociale partners in de SERV. De SEKIV worden enkele keren per jaar geactualiseerd; een volgende versie publiceren we eind 2016.
   

  Hieronder vind je de meest recente gegevens - augustus 2016

  1- België, besteding van het BBP, in volume

  Bekijk grafiek: 1- België, besteding van het BBP, in volume

  Deze grafiek vat de recente evolutie van het Belgische BBP en haar belangrijkste bestedingscomponenten (consumptie, investeringen, netto export) samen.

  Het printvriendelijk overzicht bevat een tabel die het Belgische BBP analyseert en haar bestedingscomponenten (consumptie, investeringen, export minus import) op kwartaalbasis, en vergelijkt deze met de buurlanden.

  2 - Vlaanderen, BBP en toegevoegde waarde naar bedrijfstak

  Bekijk grafiek: 2 - Vlaanderen, BBP en toegevoegde waarde naar bedrijfstak

  Deze grafiek vat de recente evolutie van het Vlaamse BBP en de onderliggende bedrijfstakken samen.

  Het printvriendelijk overzicht bevat een tabel die de recente evolutie van de toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit samenvat. De belangrijkste bedrijfsdemografische elementen (faillissementen, nieuwe ondernemingen) zijn toegevoegd.

  3 - Vlaanderen, industrie, conjunctuurindicatoren en toegevoegde waarde

  Bekijk grafiek: 3 - Vlaanderen, industrie, conjunctuurindicatoren en toegevoegde waarde

  Deze grafiek verduidelijkt de recente evolutie van de Vlaamse industrie aan de hand van de toegevoegde waarde, werkgelegenheid en conjunctuurindicatoren.

  Het printvriendelijk overzicht bevat een tabel die de recente evolutie van de industrie (toegevoegde waarde, werkgelegenheid, conjunctuurindicatoren) samenvat.

  4 - Vlaanderen, haventrafiek en import en export

  Bekijk grafiek: 4 - Vlaanderen, haventrafiek en import en export

  Deze grafiek verduidelijkt de recente evolutie van de Vlaamse haventrafiek en de Vlaamse invoer en uitvoer van goederen.

  Het printvriendelijk overzicht bevat een tabel die de recente evolutie van de Vlaamse haventrafiek en de Vlaamse invoer en uitvoer van goederen verduidelijkt.

  5 - België, loonkosten per werknemer, BBP per werkzame persoon, werkgelegenheidscreatie per bedrijfstak

  Bekijk grafiek: 5 - België, loonkosten, BBP , werkgelegenheidscreatie

  Deze grafiek verduidelijkt de recente evolutie van de belangrijkste Belgische competitiviteitsindicatoren.

  Het printvriendelijk overzicht bevat een tabel die dieper ingaat op de componenten van het Belgische binnenlandse inkomen. Een internationale vergelijking van de inflatie in België en de buurlanden is toegevoegd.

  6 - Vlaanderen, werklozen naar opleiding en leeftijd

  Bekijk grafiek: 6 - Vlaanderen, werklozen naar opleiding en leeftijd

  Deze grafiek verduidelijkt de recente evolutie van het aantal werklozen naar leeftijd en opleidingsniveau.

  Het printvriendelijk overzicht bevat een tabel die de evolutie verduidelijkt van het aantal werklozen naar leeftijd en opleidingsniveau.

  7 - Vlaanderen, werklozen naar opleidingsniveau en werkloosheidsvooruitzichten

  Bekijk grafiek: 7 - Vlaanderen, werklozen naar opleidingsniveau en werkloosheidsvooruitzichten

  Deze grafiek vergelijkt de maandelijkse evolutie van het aantal Vlaamse werklozen naar leeftijd en opleidingsniveau met het vooruitzicht op werkloosheid in Vlaanderen (conjunctuurverwachting).

  8- Vlaanderen, vacatures en spanningsgraden VDAB naar opleiding

  Bekijk grafiek: 8a- Vlaanderen, vacatures en spanningsgraden VDAB naar opleiding
  Bekijk grafiek: 8b- Vlaanderen, resultaten consumentenenquête en indicator consumentenvertrouwen

  Deze grafiek geeft het aantal openstaande vacatures naar opleidingsvereiste in Vlaanderen weer, aangevuld met de spanningsgraden (aantal werklozen per vacature), eveneens naar opleidingsvereiste.

  Het printvriendelijk overzicht bevat een grafiek met de resultaten van de consumentenenquête en een tabel die de werkloosheidsgraad verduidelijkt naar leeftijd in Vlaanderen met de belangrijkste buurlanden. Tevens wordt het aantal ontvangen en openstaande vacatures naar opleidingsvereiste weergegeven, en vergeleken met het aantal werklozen in de overeenstemmende categorie.

  9 - Vlaamse overheid, inkomsten geïnd door FOD Financiën en VLABEL

  Bekijk grafiek: 9 - Vlaamse overheid, inkomsten geïnd door FOD Financiën en VLABEL

  Deze grafiek geeft het gemiddelde maandelijkse inkomen van de Vlaamse overheid weer, zoals dat geïnd wordt door de FOD Financiën en VLABEL. De belastingen die de Vlaamse overheid vanaf januari 2011 zelf int zijn eveneens opgenomen.

  Het printvriendelijk overzicht bevat een tabel die het gemiddelde maandelijkse inkomen verduidelijkt van de Vlaamse overheid geïnd door de FOD Financiën en VLABEL, en vergelijkt dit met het BBP van België en Vlaanderen.