Rechtvaardige en performante Vlaamse sociale bescherming

Door de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen bijkomende bevoegdheden in het domein welzijn, gezondheid en sociale bescherming. Onder meer de kinderbijslag, de middelen van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en de middelen van de FCUD bieden Vlaanderen de kans om in combinatie met het bestaande welzijns- en gezondheidsbeleid een coherenter sociaal beschermingsbeleid uit te werken.

Het continentaal model van sociale bescherming en sociaal-economische ontwikkeling dat we kennen, betrekt de civiele maatschappij actief bij de uitwerking van het beleid. Dat betekent dat maatschappelijke objectieven niet louter door de markt of de overheid worden vastgelegd, maar dat ze via sociaal overleg tussen overheden, sociale partners en andere stakeholders tot stand komen. Het sociaal overleg, het paritair beheer en betrokkenheid van het middenveld bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het domein van de sociale bescherming zijn geen toevallige historische ontwikkelingen; ze vormen het kernelement van ons maatschappijmodel.

Met de SERV beschikken de Vlaamse sociale partners over het geëigende overlegforum om gezamenlijk een visie te ontwikkelen over de uittekening en uitvoering van de sociale bescherming in Vlaanderen.

Hieronder vind je een selectie van drie belangrijke recente adviezen die de raad rond deze thema's uitbracht.

Vlaams mantelzorgplan 2016-2020

twee handen nemen hand van bejaarde persoon vast

Het ontwerp van Vlaams mantelzorgplan 2016-2020 ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen” geeft uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 en de Beleidsnota 2014-2019 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het mantelzorgplan zet in op het valoriseren en ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.
De SERV apprecieert de globale analyse en geïntegreerde benadering van mantelzorg in Vlaanderen die de Vlaamse Regering beoogt maar adviseert wel om in het actieplan meer in te zetten op een concrete omkadering van de acties wat betreft timing, financiering, opvolging en monitoring.
De SERV geeft ook een aantal aandachtpunten mee vanuit een brede sociaal-economische invalshoek. De raad vraagt zo aandacht voor de grenzen aan mantelzorg zowel aan de zorgzijde als aan de economische zijde. Ook de ondersteuning van de mantelzorgers op lokaal en bovenlokaal niveau, onder andere bij de combinatie met arbeid, is belangrijk.  De raad vraagt verder om de prioritaire kansengroepen een duidelijke plaats te geven in het actieplan.
Lees het advies
Conceptnota groeipakket op maat

armen en handen op elkaar

De sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vragen nog veel verduidelijking over de nieuwe Vlaamse kinderbijslag vooraleer ermee van start te gaan. Het nieuwe model biedt het voordeel van meer eenvoud. Het bevat een pakket maatregelen dat kinderen en gezinnen zeker zal ondersteunen. Zo vinden de sociale partners het bv. positief dat alle gezinnen een substantiële basistoeslag krijgen, dat sociale toeslagen ook gaan naar gezinnen met een laag inkomen uit arbeid en dat de school- en studietoelagen mee inkantelen in het groeipakket. Alleen kunnen de middelen effectiever en efficiënter ingezet worden bij de uitwerking van de nieuwe kinderbijslag via een aanpassing van de modaliteiten rond inkomensselectiviteit en kleuterpremie. De SERV vindt het een gemiste kans dat er geen armoedetoets werd uitgevoerd voor of tijdens de politieke besluitvorming
Lees het advies
Vlaamse sociale bescherming

bejaardenhelpster voert gesprek met oudere dame in zetel

De Vlaamse Regering werkt aan een decretaal kader voor de Vlaamse sociale bescherming, volgens de principes die uiteengezet werden in de conceptnota “Vlaamse sociale bescherming”.
Lees het advies