Werkprogramma SERV 2015

    Werkprogramma van de SERV en zijn entiteiten

    In het werkprogramma 2015 formuleert de SERV de ambitie om bij te dragen aan visievorming en debat in alle sociaal-economisch belangrijke domeinen. Belangrijke thema’s voor de SERV zijn o.a. de inkanteling van de nieuwe bevoegdheden als gevolg van de zesde staatshervorming met bijzondere focus op doelgroepenbeleid, vorming en opleiding en tijdelijke werkervaring als onderdeel van een banenpact (arbeidsmarkt), leren en werken (onderwijs), de afstemming en integratie van de steunmaatregelen Agentschap voor Ondernemen en IWT en de uitwerking van een toetsingskader voor de rol die de overheid speelt via haar investeringsmaatschappijen (economie en innovatie), het energiepact, de netproblematiek en de regulering van de nettarieven (energie), een Vlaams stelsel van kinderbijslagen (sociale bescherming), de actualisering van de lange termijnvisie voor Vlaanderen en de versterking van het overleg en de betrokkenheid van de sociale partners en andere stakeholders bij beleidsdossiers (overheid). Ten slotte staan ook het traditionele begrotingsadvies en begrotingsrapport op de agenda.

    De Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV onderzoekt in 2015 o.a. de visie van bedrijfssectoren op werkplekleren voor jongeren binnen het stelsel van Leren en Werken, de plaats van uitzendarbeid in een dienstgerichte economie, innovatief en duurzaam aanbesteden, clusterbeleid in Vlaanderen en diffusie van kennis en innovaties in het kleinschalig bedrijfsleven, werkbaar werk in Vlaanderen voor werknemers en zelfstandigen (op basis van de werkbaarheidsmeting van 2013 en lopende sectorale initiatieven), de toepassing van nieuwe organisatie- en arbeidsconcepten in bedrijven en organisaties in Vlaanderen (op basis van de IOA-enquête 2014) en goede voorbeelden van sociaal overleg en werknemersparticipatie in Vlaamse ondernemingen en organisaties op het vlak van een duurzaam materialen- en energiebeleid.

    De SERV zal in 2015 blijvend werk maken van Competent als referentiekader voor vernieuwde arbeidsmarktservices en de kwalificatiestructuur en sterk inzetten op het gebruik van Competent door een ruim publiek. De SERV wil bekijken hoe Competent de brugfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding concreter kan maken, door bv. een verband te leggen tussen de fiches en opleidingen. De SERV zal tevens trends en ontwikkelingen in het bedrijfsleven nauw opvolgen zodat wordt geanticipeerd op de dynamiek en kwalificatienoden van de arbeidsmarkt.

    Bij de Commissie Diversiteit ligt de klemtoon in 2015 op advisering (op eigen initiatief of op vraag) over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016 van de Vlaamse overheid, het loopbaan- en diversiteitsbeleid (EAD), de actualisatie van de actielijst personen met een arbeidshandicap en het integratiepact.