Rapport Hernieuwbare Energie

  De SERV wil met zijn rapport 'hernieuwbare energie' bouwstenen aanreiken voor de geplande discussie over het te voeren hernieuwbare energiebeleid in Vlaanderen. Het rapport wil het debat voeden en stimuleren, en aanzetten tot reflectie en actie. 

  Dit SERV-rapport is omvangrijk. De reden is de ambitie van het rapport om zoveel mogelijk relevante informatie, feiten en cijfers te bundelen, maar vooral om het noodzakelijke brede perspectief te hanteren. Het groenestroom- en WKK-ondersteuningsmechanisme mag immers niet geïsoleerd benaderd worden. De wisselwerking met de rest van het energiesysteem en met andere beleidsdomeinen is cruciaal.

  Het rapport werd op 6 april 2011 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de SERV als insteek voor een reeks debat- en feedbackmomenten in de aanloop naar een SERV-advies. Het rapport werd samengesteld door het SERV-secretariaat. De leden van de SERV-werkgroep energie en milieu fungeerden als leescomité en klankbordgroep. De verwerking van hun opmerkingen en suggesties was de verantwoordelijkheid van het SERV-secretariaat. Het rapport bindt de sociale partners en hun vertegenwoordigers als dusdanig niet. Op basis van het rapport en van de feedback erop zal de SERV in een afzonderlijk advies de aanbevelingen en aandachtspunten van de sociale partners voor het toekomstige HE-beleid formuleren.

  Inhoud

  • Inleiding
   In de inleiding kunt u lezen waarom de SERV het initiatief heeft genomen tot de opmaak van dit rapport.
  • Inhoudstafel
  • Hoofdlijnen
   Een afzonderlijk document bundelt de hoofdlijnen uit elk hoofdstuk

  Deel 1: HE-fundamentals

  Deel 1 bundelt feiten, cijfers en informatie over een reeks kernvragen (wat, waarom, hoe...). Het wil de basis vormen voor een genuanceerde kijk en een gemeenschappelijke kennisbasis.

  Deel 2: HE-beleid

  Deel 2 geeft toelichting bij de inhoud, vormgeving en uitvoering van de beleidsinitiatieven op de diverse niveaus (internationaal, Europees, federaal, Vlaams, lokaal).

  Deel 3: Aanzet tot evaluatie

  Deel 3 analyseert het beleid aan de hand van enkele traditionele beoordelingscriteria voor beleid. Met name worden de kosten, baten en de kostenbatenverdeling, de zgn. secundaire baten (voor economie, werkgelegenheid, bevoorradingszekerheid...), en tot slot de niet-financiële barrières (netinfrastructuur, ruimtelijk, bestuurlijk...) bekeken.