Begrotingsadvies in functie van een financieel gezond Vlaanderen

Een gezonde overheid is ook financieel gezond. Elk jaar in juli geeft de SERV een advies aan de Vlaamse Regering voor de begrotingsopmaak. De SERV maakt dan een raming van de ontvangsten en uitgaven bij ongewijzigd beleid. De SERV geeft advies over de budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven en voor schuldafbouw. Stabiliteit op lange termijn staat hierbij voorop.
Jaarlijks in januari maakt de SERV een evaluatie van de begroting zoals ze door het Vlaams Parlement is goedgekeurd. De SERV besteedt ook aandacht aan dossiers die een grote impact kunnen hebben op de begroting zoals communautaire afspraken, staatshervorming, kosten van vergrijzing, publiek private samenwerking, enz.

Met het Lambermontakkoord en de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen meer ruimte voor een eigen fiscaal beleid. De SERV geeft advies over nieuwe Vlaamse fiscale maatregelen en overlegt over de algemene beleidslijnen voor een toekomstig Vlaams fiscaal beleid.

Hieronder vind je een selectie van drie belangrijke recente adviezen die de raad rond dit thema uitbracht. 

Begroting 2017

torentje van verschillende euromunten

De Vlaamse Regering wil in 2017 een begroting in evenwicht indienen. De investeringen voor de Oosterweelverbinding en de ziekenhuisinfrastructuur blijven evenwel buiten de begroting. Dat vindt de SERV geen goed idee. De sociale partners vragen een all-in-benadering zodat de begroting een helder en volledig beeld geeft van de werkelijke toestand. Een nominaal evenwicht in 2017 is dan wel niet langer haalbaar. De sociale partners pleiten in de plaats voor een structureel evenwicht in 2017 (= zonder eenmalige maatregelen en conjuncturele schommelingen in rekening te brengen). Om dat te halen is, met de vandaag beschikbare gegevens, een inspanning van 596,5 mln euro nodig tegenover 2016.
Lees het advies
Programmadecreet begroting 2016

gekleurde rollen met euro's op blauwe spiegelende ondergrond

De SERV stelt de praktijk om fiscale hervormingen door te voeren via een programmadecreet (of amendementen daarop) aan de kaak. Een programmadecreet is niet geschikt om grondige fiscale hervormingen, zoals de vergroening van de verkeersbelasting en de recente hervormingen van de woonbonus en de schenkingsrechten, door te voeren. Bovendien laat de korte adviestermijn de raad niet toe om een gefundeerd inhoudelijk advies uit te werken. De SERV formuleert bedenkingen bij onder meer de besparingen in het hoger onderwijs en in de welzijnssector en bij de vermindering van de compensaties aan gemeenten die zij krijgen voor gemiste inkomsten als gevolg van een vrijstelling van onroerende voorheffing voor bedrijven op materieel en outillage. Tot slot vraagt de SERV om dringend werk te maken van een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten, zodat ook leasingvoertuigen in de toekomst onderworpen worden  aan de 'vergroende' verkeersbelastingen. bereiken.
Lees het advies

 

Begrotingsopmaak 2016

rekenmachine, stapeltjes euro's en balpen op een ondergrond van eurobiljetten

De sociale partners vragen aandacht voor de grote financiële impact van een aantal toekomstige uitdagingen én de blijvende nood aan overheidsinvesteringen. De SERV stelt een begrotingstraject voor waarbij de regering mikt op een structureel overschot in 2016 en 2017 (respectievelijk €153 en €247 mln.). Hierbij worden eenmalige factoren en conjunctuur-schommelingen niet meegerekend. Dit vertaalt zich in een maximaal toegelaten tekort van €243 mln. in 2016 en een nominaal evenwicht in 2017. Op die manier kan Vlaanderen tegen 2017 zowel structureel als nominaal een gezonde begroting bereiken.
Lees het advies

 

 

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie