SERV adviseert over beleidsnota's Vlaamse Regering

  handen die tablet vasthouden voor fotoDe SERV brengt verschillende adviezen uit over de beleidsnota’s die de Vlaamse Regering onlangs voorstelde. Daarin geven de sociale partners aan welke opportuniteiten en knelpunten ze zien bij de strategische plannen van de verschillende ministers.
  De adviezen bespreken acht beleidsnota’s: Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Energie, Financiën en Begroting, Onderwijs en Vorming, Sociale Economie, Omgeving en Armoedebestrijding.
  Op 16/12/2014 volgden de adviezen over de beleidsnota’s Algemeen Regeringsbeleid en Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking.

  Lees ook het persbericht van de SERV naar aanleiding van de berichtgeving in de pers (25/11/2014) over de adviezen over de beleidsnota's van de Vlaamse Regering.

  Werk en EWI: SERV wil proactief bijdragen aan uittekening beleid en vraagt snel duidelijkheid over inzet budgettaire middelen

  Voor het ‘luik Werk’ van de beleidsnota formuleert de SERV tien inhoudelijke reflecties over o.a. tijdelijke werkervaring, Leren en Werken, activering, dienstencheques en economische migratie. Daarnaast  maken de sociale partners een aantal algemene beschouwingen bij het beleidsproces zelf. Zo vindt de SERV het belangrijk dat de sociale partners proactief worden betrokken bij de uittekening van het arbeidsmarktbeleid en de totstandkoming van de regelgeving. Een versterkt VESOC-overleg is daarom noodzakelijk. De SERV vraagt een meerjarenplanning voor dit VESOC-overleg en regelmatige monitoring en evaluatie van de beleidsinitiatieven. Volgens de SERV ontbreekt in de beleidsnota duidelijke informatie over budget, capaciteit, procedures, tijdspad, invulling van de afstemming en samenwerking met andere beleidsdomeinen.

  Voor het ‘luik Economie, Wetenschap en Innovatie’ vraagt de SERV een duidelijke budgettaire omkadering van de voorgenomen strategische en operationele beleidsdoelstellingen. De sociale partners onderschrijven de beoogde stroomlijning van het overheidslandschap, de intermediaire structuren en de ruime waaier aan steuninstrumenten. Tot slot vestigt de SERV de aandacht op het belang van capaciteitsopbouw bij de overheid, de verdere uitrol van het clusterbeleid op het terrein, de stroomlijning van het PMV-instrumentarium en het streekoverleg en preventief bedrijfsbeleid.     

  Lees het advies over de beleidsnota Werk en EWI.

  WVG: SERV vraagt aandacht voor rechtszekerheid, evaluatie en optimalisatie van Vlaamse Sociale Bescherming en kinderopvang

  De SERV vraagt uitdrukkelijk om binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de continuïteit van de bestaande dienstverlening en uitkeringen te waarborgen tot de nieuwe beleidsmaatregelen volledig uitgewerkt zijn. Daarnaast vraagt de SERV de nodige aandacht voor het ontwerp van de nieuwe beleidsmaatregelen en de gevolgen ervan voor de gebruikers, gezinnen en voorzieningen. Verder verwelkomt de SERV het voornemen van de Vlaamse Regering om in het domein WVG in overleg te (blijven) treden met relevante stakeholders. De sociale partners vinden het belangrijk constructief te kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling en uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming, de kinderopvang en de Vlaamse kinderbijslag. Dit kan door overleg in de geëigende organen, maar de sociale partners bieden ook via andere kanalen hun expertise aan.

  Lees het advies over de beleidsnota WGV.

  Energie: SERV pleit voor aanvulling en heroriëntering van aantal beleidskeuzes

  De SERV waardeert dat veel van zijn aanbevelingen uit het advies ‘nieuwe riemen’ (juli 2014) zijn terug te vinden in de beleidsnota en ondersteunt dan ook meerdere strategische en operationele doelstellingen van de beleidsnota Energie. Toch zijn de uitdagingen en wenselijke hervormingen in het Vlaamse energiebeleid groter, talrijker en urgenter dan de beleidsnota suggereert. De sociale partners pleiten daarom voor aanvulling en heroriëntering van een aantal keuzes. Dat geldt o.a. voor energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare energie en de energie-infrastructuur. De SERV vraagt ook aandacht voor de problematiek van de energiekosten voor gezinnen en bedrijven, met bijzondere aandacht voor gezinnen in energiearmoede en voor bedrijven die concurreren op internationale markten en kwetsbaar zijn voor energiekosten. Ook vraagt de SERV een bijkomende strategische doelstelling op het vlak van ‘governance’ van het energiebeleid. Zo moeten de linken met andere beleidsdomeinen (bv. Wonen, Ruimte, Economie, Armoede) en andere beleidsniveaus beter worden gelegd.

  Lees het advies over de beleidsnota Energie.

  Financiën en Begroting: SERV verwelkomt invoering prestatiebegroting

  De SERV  ondersteunt de beleidskeuze van de Vlaamse Regering om verdere stappen naar een prestatiebegroting te zetten. De sociale partners vragen echter, naast de richting, ook het beoogde eindpunt en het moment dat dit bereikt wordt aan te geven, en vragen dat dit proces niet langer duurt dan noodzakelijk. Op het vlak van fiscaliteit erkent de SERV de noodzaak om de woonbonus bij te sturen. De aanpassing voor nieuwe contracten gebeurt echter veel te drastisch en zal tot schokeffecten leiden. De woonbonus  moet doelgerichter ingezet worden om zo beter in te spelen op de kwalitatieve en kwantitatieve noden van wonen in de toekomst en op de betaalbaarheid van een eigen woning. Tot slot vinden de sociale partners het positief dat de regelgeving inzake de leegstand van bedrijfsruimten geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

  Lees het advies over de beleidsnota Financiën en Begroting.

  Onderwijs: SERV heeft vragen bij forse besparingen

  De SERV is verheugd dat voor een aantal onderwijsdossiers overleg met de sociale partners en arbeidsmarktactoren is voorzien. Wel vraagt de raad zich af of de geplande forse besparingen de aanpak van de vele uitdagingen voor het onderwijs in Vlaanderen niet in de weg zullen staan. Daarnaast vindt de SERV dat de ondersteuning van leerloopbanen meer expliciete aandacht behoeft. Er moet ook werk gemaakt worden van de hervorming van het secundair onderwijs en de uitwerking en invoering van een geïntegreerd duaal systeem Leren en Werken. Het volwassenenonderwijs verdient een langetermijnperspectief. Ook de verdere uitrol van de Vlaamse Kwalificatiestructuur met de opmaak van beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties is van groot belang. Tot slot blijft het realiseren van gelijke onderwijskansen volgens de sociale partners een belangrijke opdracht voor het Vlaams onderwijs, dat daarbij alle ondersteuning vanuit het beleid verdient.

  Lees het advies over de beleidsnota Onderwijs.

  Sociale Economie: SERV vindt beleid op goede weg, maar vraagt verduidelijking

  De SERV is tevreden dat de creatie van zoveel mogelijk tewerkstellingsplaatsen  voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt prioritair is in de beleidsnota Sociale Economie. De raad formuleert aanvullend een aantal essentiële aandachtspunten bij de strategische en operationele doelstellingen. De SERV wenst bovenal dat een aantal onduidelijkheden in de uitvoering van de decreten maatwerk bij collectieve inschakeling en lokale diensteneconomie worden weggenomen.

  Lees het advies over de beleidsnota Sociale Economie.

  Omgeving: SERV ondersteunt hoofdlijnen beleidsnota

  De SERV ondersteunt de hoofdlijnen van de beleidsnota omgeving en vindt het positief dat gekozen wordt voor één beleidsnota Omgeving in plaats van afzonderlijke beleidsnota’s voor Milieu, Natuur en Ruimte. De SERV ondersteunt ook de talrijke goede intenties van de nota. Wel valt op dat over het algemeen de delen over milieubeleid sterker uitgewerkt lijken dan de delen die handelen over het ruimtelijk beleid en dat binnen het milieubeleid het deel over klimaat weinig diepgang heeft in verhouding tot het belang van deze problematiek. Zeker hier is de link met het energiebeleid en het mobiliteitsbeleid te weinig uitgewerkt.

  Lees het advies over de beleidsnota Omgeving.

  Armoedebestrijding: SERV kijkt uit naar brede én concrete invulling van armoedebeleid

  De sociale partners wijzen op het horizontale karakter van armoedebestrijding dat bij elke Vlaamse minister de verantwoordelijkheid legt om binnen het eigen beleidsdomein concrete doelstellingen en initiatieven vast te leggen om armoede aan te pakken. Daar waar de beleidsnota het brede kader schetst, wordt in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) de concrete invulling gegeven van het armoedebeleid van de Vlaamse Regering. De SERV vraagt dan ook het VAPA op de agenda van het Vlaams Sociaal Economisch Overlegcomité (VESOC) te plaatsen. In tussentijd ondersteunt de SERV het voornemen om beleidsmaatregelen systematisch te toetsen aan de effecten op mensen in armoede.

  Lees het advies over de beleidsnota Armoedebestrijding.

  SERV steunt hoofdpunten beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid

  De sociale partners vinden veel van hun aanbevelingen over een slagkrachtige overheid terug in de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid. Wel vragen ze aandacht voor een goede implementatie van de beleidsvoornemens. Ook is transparantie nodig van de initiatieven op het vlak van een slagkrachtige overheid en mogelijkheid tot betrokkenheid en feedback van de stakeholders, waaronder de SERV zelf. Tot slot geeft de SERV voor enkele prioritaire werkterreinen bijkomende aandachtspunten mee over kwaliteitsvolle besluitvorming en regelgeving, beleidsinformatie en beleidsevaluatie, openheid, bestuurlijke organisatie en vernieuwing, lange termijn visievorming en strategische planning en de relatie met de lokale besturen.

  Lees het advies over de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid.

  SERV vindt samenwerking met IAO belangrijk

  De Vlaamse sociale partners hechten veel belang aan de samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) die als tripartite orgaan van de VN instaat voor de wereld van de arbeid en de arbeidsverhoudingen. Ze benadrukken de thema’s rond sociaal overleg en zijn bereid hun expertise mee in te schakelen bij de internationale uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden. Daarnaast vinden ze een grotere Europese bewustwording en een transparante communicatie over het Vlaamse standpunt in EU-dossiers zeer belangrijk. Zelf zullen ze verder blijven inzetten op deelname aan Europese projecten van ervaringsuitwisseling en samenwerking. De SERV vindt het ook positief dat de beleidsnota aangeeft de ambities van het Pact 2020 na te streven via verschillende sporen.

  Lees het advies over de beleidsnota Buitenlands Beleid.