Dienstencheques inzetten om jobs te creëren

  vrouw strijktDe sociale partners wensen dat het dienstenchequesysteem blijft inspelen op jobcreatie, bestrijden van zwartwerk en ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin. Het systeem moet in de eerste plaats niet-werkende werkzoekenden en herintreders aan het werk krijgen. Tegelijk moet het systeem beheersbaar blijven. Dat moet het uitgangspunt zijn voor het beleid. De sociale partners vragen bijzondere aandacht voor de erkenningsvoorwaarden van dienstencheque-ondernemingen. De sociale partners willen betrokken blijven bij de erkenningsprocedure en bij het beheer van het dienstenchequesysteem. 

  De SERV stelt dat het dienstenchequesysteem blijvend moet inspelen op de oorspronkelijke doelstellingen: het verhogen van de werkgelegenheidsgraad, het bestrijden van zwartwerk en het ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin. Het beleid moet met prioriteit gericht zijn op de tewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden en herintreders. De SERV wenst de lijst met toegelaten activiteiten niet uit te breiden en ook op het vlak van de gebruikers geen wijzigingen door te voeren. De SERV pleit voor het behoud van het principe van één dienstencheque voor één uur prestatie.

  De SERV onderstreept de nood aan aandacht voor de leefbaarheid van ondernemingen en werknemers uit het dienstenchequesysteem.

  Bij de verdere professionalisering van de sector moet er aandacht zijn voor de erkenningsvoorwaarden van dienstencheque-ondernemingen. De sociale partners wensen betrokken te blijven bij de erkenning van dienstencheque-ondernemingen.

  De SERV benadrukt dat het uitgangspunt van het beleid de beheersbaarheid van de groei van het systeem moet zijn. Er wordt hierbij gestreefd naar effectieve maatregelen voor zowel de gebruikers als de bedrijven.

  Bij de regionalisering van het dienstenchequesysteem wenst de SERV de nood aan bijkomend juridisch onderzoek, aan afstemming tussen de gefedereerde entiteiten, aan tijdige en transparante communicatie en aan overleg met de sociale partners te beklemtonen.